תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

מי צריך להגיש דוח שנתי?

 

1. יחיד תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה בתחילת שנת המס.

2. יחיד תושב ישראל שעדיין מלאו לו 18 שנה בתחילת שנת המס, חייב בדוח במידה והכנסותיו עולות על 82,710 ש"ח 

3. יחיד ותושב ישראל שהעביר כספים בסכום כולל העולה על 500,000 ₪ במהלך 12 החודשים האחרונים.

4. יחיד שטוען שאינו תושב ישראל (וסימן זאת בטופס 1031), אך כן שהה בארץ מעל 183 ימים בשנת המס או 30 ימים בשנת המס וכן בתקופה של שנת המס ושנתיים קודם לכן שהה בארץ מעל 425 ימים.יש לפרט בדוח את הסיבות התומכות בטענה כי אינו תושב ישראל ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.

5. אדם שביצע פעולה המוגדרת כחייבת במס או שפקיד השומה דרש זאת ממנו גם אם האדם פטור מהגשת הדוח.

6. בן זוג שאינו "בן זוג רשום" בחישוב נפרד, וכן בן זוג רשום בחישוב מאוחד.

7. יחיד ותושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בישראל.

8. מי שמכר זכות במקרקעין או ביצע פעולה באיגוד מקרקעין שאינן פטורות ממס וכן לא שילם מס שבח בשיעור המרבי (כולל חישוב המס בפריסה).

9. יחיד שהינו "בעל שליטה" בחברות מסוג "חברה נשלטת זרה" או "חברת משלח יד זרה".

10.נאמן, יוצר בנאמנות ומייצג בנאמנות יגישו דוח (טופס 1327) במקרים הבאים:

 

נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות אשר הנהנה הינו תושב ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל, כאשר היוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב וכן כאשר לא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג.

נאמן שהייתה לו הכנסה או נכס בישראל.

נאמן המדווח באופן שוטף בנאמנות קרובים.

יוצר בנאמנות תושבת ישראל שהינו בר שומה ובר חיוב.

יוצר מייצג או נהנה מייצג.

נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם היא פטורה ממס.

נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ונכסי הנאמנות מעל סכום של 500,000 ₪.

 

יחיד שחייב בדוח כמפורט מעלה וכן הכנסתו מעבודה, עסק או משלח יד, נדרש להגיש את הדוח באופן מקוון (למעט מי שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה או שמחזור העסק אינו עולה על 81,240 ש"ח ליחיד ושל שני בני הזוג מעל 162,480 ₪.  כל מי שמעונין להגיש דוח שנתי ביוזמתו יכול בכך. המקרה הנפוץ להגשת דוח יזומה הינה לצורך החזר מס.

 

מהן מקורות ההכנסה הפטורות מהגשת דוח למס הכנסה?

1. משכורת – המשכורת כוללת קצבאות מהמעביד, קצבה מקופת גמל, קצבה שהוונה, מענק פרישה חייב במס ומימוש מניה שהוקצתה באמצעות נאמן. הכנסה זו פטורה מהגשת דוח עד גובה 649,000 ש"ח במידה ונוכה מס במקור. הכנסת חוץ תהיה פטורה מהגשת דוח אם שולמו בגינה מקדמות מס.

2. דמי שכירות – ההכנסה פטורה מהגשת דוח במידה ושולם בגינן מס בשיעור של 10% וסכום ההכנסה אינו עולה על 337,000 ש"ח . הכנסת חוץ תהיה פטורה מהגשת דוח אם שולמו בגינה מקדמות מס.

3. הכנסות חוץ – ההכנסה פטורה מהגשת דוח במידה ושולם בגינה מקדמת מס או בוצע ניכוי מס בקור או שהינה פטורה וכן כי סכום ההכנסה אינו עולה על 337,000 ש"ח. הכנסת חוץ תהיה פטורה מהגשת דוח אם שולמו בגינה מקדמות מס.

4. הכנסה מריבית – ריבית כוללת הכנסה מריבית, דמי ניכיון מהפרשי הצמדה או רווח על תכנית חיסכון, פיקדון וקופת גמל. ההכנסה פטורה מהגשת דוח במידה ושולם בגינה מקדמת מס או בוצע ניכוי מס בקור או שהינה פטורה וכן כי סכום ההכנסה אינו עולה על 649,000 ₪.

5. הכנסה ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה – נייר ערך כולל נייר ערך זר או מלווה קצר מועד. ההכנסה פטורה מהגשת דוח במידה ושולם בגינה מקדמת מס או בוצע ניכוי מס בקור או שהינה פטורה וכן כי סכום ההכנסה אינו עולה על 2,522,000 ₪.

6. הכנסה מקצבת חוץ בשל עבודת עולה חדש במדינה ממנה עלה - ההכנסה פטורה מהגשת דוח במידה ואינה עולה על 337,000 ₪.

7.  הכנסה נוספת – כוללת הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור השווה או גבוה ל- 47% או במידה והחוק קבע שיעור מס נמוך יותר, אז הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור השווה או גבוה ל- 30% כאשר פקיד שומה אישר ואין מדובר בהכנסה מעסק, משלח יד או משכורת. ההכנסה פטורה מהגשת דוח במידה ואינה עולה על 337,000 ₪.

 

בנוסף למקורות אלו ישנם פטורים ספציפיים נוספים, כמפורט:

1. יחיד תושב ישראל שהכנסתו נבעה ממקורות אחרים (למשל רכוש או מכירת נכסים) שאינם עסק, מעבודה או ממשלח וכן כי סכום ההכנסה אינו עולה על 17,739 ₪.

2. תושב חוץ מהכנסה שהופקה או נצמחה בישראל מהמקורות הבאים: עסק או משלח אשר הפעילות נמשכה פחות מ-180 ימים.

משכורת, מלוג, אנונה וקצבה.

ריבית, דמי ניכיון ודיבידנד.

דמי שכירות מכל נכס ותמלוגים.

 

3. תושב ישראל לראשונה ו"תושב חוזר ותיק" שעלו לארץ מתאריך 1/1/20 07 פטורים למשך 10 שנים מהגשת דוח. "תושב חוזר ותיק" הינו מי ששהה לפחות 10 שנים ברציפות מחוץ לישראל ( מי ששב לארץ בין השנים 2009-2007 נדרש לשהייה של 5 שנים מחוץ לארץ בלבד).

 

ישנם מקרים חריגים בהם לא יינתן פטור מהגשת דוח בכל מקרה, כמפורט:

1.  "בעל שליטה" בחברה, אלא אם היחיד או בן זוגו בעלי השליטה הפכו לתושבי ישראל ואין תושבי ישראל אחראים בעלי שליטה בחברה, והחברה הוקמה בעת היותם תושבי חוץ, אז לא תהיה חובת הגשה באותה שנת המס או בזאת שאחריה בלבד.

2.   חלק חייב במס של מענק פרישה מהעבודה או עקב פטירה או של קצבה שהוונה.

3.   שכר ספורטאים.

4.  בני זוג נשואים בחישוב מאוחד.

5. מי שהוא, בן זוגו או ילדיו (שלא מלאו להם 18 שנה) החזיקו בשנת המס: בזכות בחברה תושבת חוץ שאינה נסחרת בבורסה או בנכסי חוץ או בחשבונות בתאגיד חוץ בנקאי ששווים מעל 1,872,000 ₪.

6. מי שחייב במס נוסף על הכנסה העולה על 641,880 ₪. מי שהיה חייב בדוח מס בשנה הקודמת אלא אם פקיד השומה פטר אותו או כי ההכנסה נבעה מהמקרים החריגים. 

 

אילו דוחות נדרש וניתן להגיש לצורך דיווח על ההכנסות?

1. דוח ההכנסות לשנת המס (כלומר לתקופה שבין 1 לינואר עד 31 לדצמבר) יוגש באמצעות טופס 1301 או באופן מקוון במידה ומדובר ביחיד החייב בהגשת דוח ולו הכנסה מעבודה, עסק או משלח יד. דוח מקוון ייחשב כמוגש לאחר ששודר באינטרנט או על ידי מייצג בחיבור ישיר לרשות המיסים, וכן לאחר שהוגש עותק קשיח לפקיד השומה.

2. דוח הכנסות באמצעות טופס מקוצר (טופס 0315) – הטופס מתאים למי שאינו חייב בהגשת דוח או למי שחייב בהגשת דוח אך כל הכנסותיו ממשכורת, ניירות ערך, ריבית, דיבידנד ושכירות (ללא דרישת הוצאות מימון). הטופס אינו מיועד לבעל הכנסה מעסק, למי שהייתה הכנסה שבגינה היה חייב במס שבח או ברווח הון שלא מניירות ערך סחירים, וכן לבעל הכנסה מחו"ל, לבעל שליטה בחברה או לדיווח על הכנסות מנאמנות. בטופס ידווח הכנסות שני בני הזוג.

3. דוח הכנסות ליחיד בעל עסק קטן באמצעות טופס מקוצר (טופס 0137) – ניתן לדווח באמצעות הטופס במקרים הבאים: 

 

מי שלו או לבן זוגו יש הכנסות ממקורות של עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קצבאות, מענקי פרישה או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מס במקור.

 

הכנסות מגיש הדוח ובן זוגו מעסק ומיגיעה אישית נמוכות מ- 60,000 ₪.

 

בן הזוג שאינו בעל העסק הקטן ואין לו הכנסות או שבגין הכנסות אלו נוכה מס במקור ואינו חייב בהגשת דוח.

 

מי שיש לו הכנסות משוק ההון מהן נוכה מס במקור והכנסותיו נמוכות מ- 2,538,000 ₪

 

לא ניתן לדרוש החזר מס או קיזוז הפסד באמצעות הטופס הנ"ל. בטופס ידווח הכנסות שני בני הזוג.

 

 מהו מועד ואופן הגשת הדוחות?

1.   שכיר או מי שאינו מנהל את חשבונותיו על פי שיטת החשבונאות הכפולה – הדוח יוגש בתאריך 30/4 של השנה העוקבת לשנת המס.

2.    יחיד החייב בדוח מקוון או מי שמנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה – הדוח יוגש בתאריך 31/5 של השנה העוקבת לשנת המס.

3.    הארכת מועד הגשת הדוחות – פקיד שומה רשאי לאשר הארכה לאחר שדעתו הונחה שהסיבות לכך מוצדקות. כמו כן הארכה ניתן באופן מרוכז למייצגי נישומים.

4.    הגשת הדוח – יש לשדר את הדוח כאשר הוא חתום וכן להעביר גרסה מודפסת לפקיד השומה פיזית או באמצעות הדואר,וכן לשמור עותק אחד.

5.   הודעת שומה – הדוח המוגש ייקבע את ההכנסה החייבת והמס המגיע בשנת המס כל עוד פקיד השומה לא קבע אחרת. בעת מסירת הדוח בעותק קשיח לפקיד השומה יש להחתים את הדוח וההעתק ממנו. במידה ונדרש לתקן את הדוח יבוצע הדבר ולאחר מכן יבוצע שידור מקוון של הדוחות. לאחר קליטת הדוחות יישלח אישור קבלה הכולל את חישוב המס המגיע תוך פירוט ההכנסות, הניכויים, הזיכויים, פרטים אחרים ויתרת המס. מי שחולק על ההודעה יכול לבקש לתקן את השומה.

6.    בדיקת הדוח על ידי פקיד שומה –

          א.  פקיד השומה יכול תוך 4 שנים מתום שנת המס לבדוק את הדוח שעל פיו נקבעה השומה העצמית ולאשרו. במידה ופקיד השומה מעוניין לתקן את השומה עליו לזמן את הנישום לדיון שומה.

         ב. ישנם מקרים בהם פקיד שומה לא חייב לזמן לדיון שומה ובכל זאת לתקנה: תיקון טעות חשבונית, אי ניהול פנקסי חשבונות למי שחייב בכך או מי שניהל פנקסי חשבונות אך לא ביסס את הדוח עליהם.

         ג. על פנקסי חשבונות שאינם קבילים אין זכות ערעור.

         ד. קנס "גירעון" – במידה ופקיד השומה מצא הפרש העולה על לפחות 50% בין החישוב שביצע לבין החישוב בדוח כתוצאה ממחדל יוטל עליו קנס בגובה 15% מהגירעון. גירעון העולה על 50% גם על  500,000 ₪ יוטל עליו קנס גירעון של 30%.

7.    אי הגשת דוח – אי הגשת הדוח תגרור את קביעת השומה על פי שיקול דעתו של פקיד השומה. הגשת הדוח השנתי היא הדרך היחידה להתנגד לשומה שנקבעת על ידי פקיד השומה. אי הגשת דוח הינה עבירה שדינה שנת מאסר או קנס או שניהם יחד. ניתן לשלם קנס נוסף במקום העמדה לדין בגין העבירה.

 

מהו אופן חישוב המס לתשלום?

1.      הכנסה חייבת – חישוב ההכנסה החייבת לאחר התרת הניכויים השונים. ההכנסה החייבת כוללת מס שבח, למעט שבח ריאלי על דירת מגורים שנמכרה עד סכום של 4,349,395 ₪.

2.      שיעורי המס – הפעלת שיעורי המס תוך התחשבות בשיעורי מס שונים על הכנסות מיגיעה אישית (שיעור מס רגילים), על הכנסות שלא מגיעה אישית (החל ממדרגת מס של 31%), על הכנסות של מי שמלאו לו 60 שנה (החל ממדרגת מס של 10%) וכן על הכנסות שנקבעו להם שיעורי מס מיוחדים. בנוסף קיים מס נוסף על הכנסות גבוהות של 2% נוספים על החלק העולה על 810,270 ₪ (כולל הכנסות שנקבע להן שיעור מס מיוחד).

3.      נקודות זיכוי – מהמס המחושב מופחתות נקודות זיכוי המגיעות לך.

4.      חבות המס – חבות המס נקבעת וכן נקבע האם נדרש לשלם מס נוסף או החזר מס במידה ומקדמות המס ששולמו גבוהות  מחבות המס.

5.      חישוב מאוחד וחישוב נפרד – חישוב יתרת המס לתשלום או להחזר, המכונה "המס המגיע", יחושב יחד לשני בני הזוג יחדיו ללא קשר לשיטת החישוב שננקטה.

6.      יתרת המס הקיימת תשלום הנדרשת תשלום במקביל למסירת הדוח.

7.      בקשה להחזר מס – מי שמקדמות המס ששולמו במהלך השנה עלו על חישוב המס זכאי להחזר מס. החזר המס יבוצע באופן הבא:

             א.  מי שחייב בהגשת דוח – בקשה להחזר מס לשנה מסוימת לא יאוחר מתום 6 שנים לאחר שנת המס. הזכאות להחזר המס תהיה תוך שנה מעריכת השומה או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה המס שולם, לפי המאוחר מבניהם. המס המגיע יוחזר עם הפרשי הצמדה וריבית.

             ב.  מי שאינו חייב בגשת דוח – המס יוחזר תוך 90 יום מיום הגשת הדוח או עד תאריך 31/7 של שנת המס בה הוגש הדוח (בהנחה שהדוח הוגש בזמן מדובר בשנה אחת לאחר שנת המס), לפי המאוחר מבניהם. פקיד שומה ראשי לעכב עד מחצית מההחזר המס.

 

מהם המסמכים והנספחים שיש לצרף לדוח השנתי?

1. טופס 6111 - נספח לדוח השנתי – הנספח לדוח השנתי כולל פירוט של נתוני הדוחות הכספיים (מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס). הטופס מיועד לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד שהמחזור עולה על 300,000 ₪ (כולל מע"מ) או נישום המנהל את ספרים באופן ממוחשב או על פי שיטת החשבונאות הכפולה. יש לצרף את הטופס לדוח השנתי ולסמן במקום המתאים לאחר שידור הטופס.

2.טופס 1320 - פירוט חישוב ההכנסה החייבת –

א. כאשר הדוח מבוסס על פי שיטת החשבונאות החד-צידית יש לפרט את חישוב ההכנסה החייבת.

ב. כאשר הדוח מבוסס על פי שיטת החשבונאות הכפולה יש לצרף מאזן ודוח רווח והפסד.

3. טופס 106 - ניכוי ממשכורת – עובד שכיר, או מקבל קצבה ממעביד לשעבר או מקופת גמל יצרף את הטופס המאשר את ההכנסות, ההוצאות ותשלומים אחרים שקיבל מהמעביד וכן על ניכוי מס במקור. עבור משכורת שקיבל שכיר מחו"ל יצרף אישור לטופס זה. מי שקיבל מענק פיצויי פרישה בשנת המס או פריסה של הפיצוי שהתקבל בשנים קודמות יצרף אישור מתאים.

4.    טופס 1320 - נספח א' – הכנסות מעסק או למשלח יד.

5.    טופס 1321 - נספח ב' – הכנסה מרכוש (טופס 1321).

6.    טופס 1322 - נספח ג' – הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים (נדרש בשידור מקוון). נדרש לצרף אישורי 867 בגין ניכוי מס במקור.

7.    טפסים 1326/1325 - נספח ג'1/ג'2 – פירוט עסקאות ממכירת ניירות ערך סחירים.

8.    טופס 1324 - נספח ד' – קיזוז הפסדים מחו"ל או הכנסות מחו"ל אשר בגינן נדרש זיכוי (ניתן בשידור מקוון). יש לצרף אישורים בגין גובה ההכנסות וסכום המס ששולם בחו"ל.

9.    טופס 1343 – ניכוי נוסף בשל פחת.

10. טופס 1344 – מי שמבקש לקזז הפסדים שוטפים או הפסדים מועברים משנים קודמות.

11. טופס 1504 – פרטי השותף בשותפות.

12. בחישוב נפרד בין בני זוג יש לצרף הצרה חתומה בידי הבן זוג כי הגיש דוח נפרד על הכנסותיו.

13. טופס 1220 – למי שניהל משק חקלאי.

14. טופס 150 – מי שהינו בעל שליטה בחברה נסחרת תושבת חו"ל או בעל זכויות בחברה שאינה נסחרת תושבת חו"ל.

15. טופס 1213 – מי שביצע פעולה חייבת בדיווח.

16. טופס 1385 – מי שביצע עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל (כמשמעות על פי סעיף 85א לפקודה – מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות).

17. טופס 702 – מי שיש לו עסקאות מבניין ואשר דווח על סיום בניית הפרויקט.

18. התרת הוצאות (הוצאות רכב) וכן התרת ניכויים וזיכויים מסוימים מחייבת מסירת פרטים וטפסים שבנדון.

19. טופס 806 - אישור ניכוי מס במקור שאינו משכר – יש לצרף אישור שנתי מקורי או אישור של המייצג בגין כך וכן לפרט את ההכנסות ולקבל  את האישורים המתאימים.

20. טופס 158 – מי שדורש ניכוי או זיכוי ממס בשל תשלומיו לקופת גמל עבור ילדו שמעל גיל 18. נדרשת הצהרה חתומה על ידו ועל ילדו.

21. אישורים מקוריים על תשלומים לקופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים וכיוצא באלו, אשר לא הופיעו בטופס 106 אך כן נדרש בגינם ניכוי או זיכוי.

22. טופס 134 – טופס פירוט הפרשים עודפים לקופת גמל או קרן השתלמות.

23. טופס 1399(י) – רווח או הפסד הון שאינו נובע בגין ניירות ערך סחירים.

24. אישור מס שבח על מס ששולם בגין מכירת מקרקעין.

25. טופס 1324(י"א) – מי שדורש פחת בגין הנכסים ששימשו לייצר הכנסה.

26. טופס 1345 – על קבלת חוות דעת בהגשת הדוח.

27. טופס 1346 – נישום שנקט בעמדת מס המוגדרת כחייבת בדיווח. יש לצרף מסמכים והצהרות רלוונטיים, אחרת הדוח עלול להיפסל.

28. מי שחי בנפרד מבן הזוג וכלכלת הילדים הנמצאים אצל בן הזוג מחולקת ביניהם יצרף מסמכים המעידים על כך. כמו כן אישור בגין תשלום דמי מזונות.

29. יש לצרף לדוח השנתי צילום צ'ק או אסמכתא על פרטי חשבון בנק.

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

החזר מס לשכירים

 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...