תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

פתיחת חברה בעמ | הקמת חברה בעמ | YPAY | רואה חשבון נשיא גולן

מדוע פותחים חברה בע"מ?

מהו מספר האנשים שיכולים להתאגד כחברה?

איך מחולקת השליטה?

מה היתרונות של חברה בע"מ?

  

המטרה הבסיסית של חברה היא איגוד הפעילות העסקית תחת ישות משפטית נפרדת. חברה בע"מ יכולה להתאגד על ידי אדם יחיד או עד 50 אנשים שונים. השליטה בחברה על ידי בעליה מבוצעת באמצעות חלוקת הבעלות בחברה ליחידות המכונות "מניות". חלקו של כל מחזיק במניות החברה משקף את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.

 

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ (בערבון מוגבל) היא חברה שאחריותם של בעליה (בעלי המניות) על חובות החברה מוגבלת לסכום שאותו שילמו עבור מניותיהם. בחברה בע"מ, חובות החברה אינם מיוחסים לבעלי מניותיה אלא לחברה עצמה ובעלי החברה אינם אחראים לחובות החברה.

למהלך זה השלכות רבות על אופיו של העסק המנוהל ומקנה לשיטת התאגדות זו יתרונות לא מבוטלים. אם כן, מטרת מאמר זה לעסוק בתיאור התהליך החוקי של פתיחת חברה בע"מ וכן למנות את יתרונותיה המרכזיים. 

 

הזכות להתאגדות

לכל אדם יש זכות להתארגן ולהתאגד עם אנשים נוספים כדי להשיג מטרות משותפות, ביניהן מטרות כלכליות כדוגמת פעילות עסקית לטובת השגת רווח. לפיכך, לכל אדם פרטי או תאגיד יש את הזכות להתאגד במבנה של חברה, וזאת גם אם מדובר בחברה בה יהיה בעל מניות אחד, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור. זכות זו מעוגנת בחוק החברות, התשנ"ט – 1999. 

 

יתרונותיה של פתיחת חברה בע"מ

חשוב לדעת כי ישנן דרכים נוספות להתאגד מעבר לחברה בע"מ, כדוגמת עוסק עצמאי מורשה או פטור, שותפות, איגוד מקרקעין וכיוצא בזה. לצורך ההבנה מהו המבנה המשפטי העדיף לפעילות העסקית יש להתייחס לפרמטרים שונים כדוגמת צפי מחזור ההכנסה, מידת הפעילות של החברה, ההשקעה הנדרשת להצלחת הפעילות, הון ומשאבים פיננסיים לניהולה של הפעילות, מיקומה הגיאוגרפי של הפעילות העסקית וכן היבטי תכנון מיסוי הפעילות באופן האופטימלי.

על פי רוב, התייחסות לפרמטרים אלו מובילה לבחירה המקובלת של ניהול הפעילות העסקית באופן המיטבי ביותר באמצעות פתיחת חברה בע"מ, וזאת לאור היתרונות הרבים בהיבטים מיסויים, משפטיים ועסקיים הטמונים במבנה משפטי זה.

 

להלן היתרונות המיסוי העיקריים של חברה בע"מ: 

מהן היתרונות של חברה בע"מ?

שיעורי מס הכנסה נמוכים – שיעור מס ההכנסה של חברה נמוכים יותר מיחיד הפועל כעצמאי. שיעור המס של עצמאי הינם מדורגים ומגיעים עד ל-47% מיסוי בהכנסה של מעל 640,000 ₪. לעומתו, חברה בע"מ נהנית משיטת מיסוי המכונה "מיסוי דו-שלבי". בשיטה זו הכנסות החברה ממוסות, כשמה כן היא בשני שלבים. בשלב הראשון, החברה ממוסה במס חברות על ההכנסה השנתית של החברה. שיעור מס זה עומד על 24% בשנת 2017 ו-23% בשנת 2018 והילך. בשלב השני, החברה ממוסה במס על הדיבידנד המחולק (וגם זה פטור במקרים מסוימים) בשיעור של 25% או 30% במקרה ובמדובר בבעל מניות מהותי. מכאן, ששיעור המס האפקטיבי בשנת 2019 לבעל מניות מהותי (לצורך העניין יחיד המחזיק בחברה) עומד על 46%. 

לשיטת "המיסוי הדו-שלבי" שני יתרונות משמעותיים:

הראשון -  הפחתת שיעור המס על הכנסות גבוהות ביחס לעצמאי, כפי שראינו בדוגמא, חיסכון של 4% בשיעור המס.

השני - דחיית תשלום המס, דהיינו המס המשולם בגין הדיבידנד רק בעת חלוקתו, כלומר, במידה ורווחים אלו אינם מחולקים הם יכולים להוות עבור החברה הון להשקעה בפעילותה או בפעילויות עסקיות אחרות ומכאן לייצר תשואה נוספת על הכסף טרם תשלום המס. 

הפחתת תשלום דמי ביטוח לאומי – חברה בע"מ מחויבת בתשלומי ביטוח לאומי בגין המשכורות שתשלם החברה לעובדיה בלבד, קרי משיכת דיבידנד לבעלי המניות לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי. לעומתה, העוסק המורשה מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין כל הכנסותיו, מכאן שחברה בע"מ משלמת תשלום דמי ביטוח לאומי נמוכים יותר בגין הכנסותיה. 

פטור ממס בגין חלוקת דיבידנד בין חברתי – במידה ודיבידנד מחולק בין חברות, למשל חברת בת מחלקת דיבידנד לחברת האם, שהרי הדיבידנד פטור מתשלום מס בגינו. ההיגיון שבפטור זה הינו לשמר את היתרון שבדחיית תשלומי המס (הכוונה לשלב השני בלבד) לצורך השקעת הרווחים בחברה או בחברות אחרות. 

פיצויי פיטורין – במידה ובעל מניות מתפטר מהחברה שלו פיצויי הפיטורין משולמים בפטור במס.

נסכם ונאמר כי באופן עקרוני לחברה שאינה מחלקת רווחים, שיעור המס מטיבים עמה החל מהכנסה שנתית של כ- 300 אלף ₪, ואילו עבור חברה שמחלקת רווחים, שיעור המס מטיבים עמה החל מהכנסה של 800 אלף ₪. 

 

להלן היתרונות המשפטיים והעסקיים העיקריים של חברה בע"מ:

מהן היתרונות המשפטיים של חברה בע"מ?

פתיחת חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת – מבנה ההתאגדות של חברה בע"מ נהנה מהיתרון המובהק של "עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת", קרי ישנה הפרדה כלכלית ומשפטית לבעלי המניות בחברה וזאת מלבד למצבים קיצוניים. 

המשמעות של ההפרדה הכלכלית היא שהסיכון של בעלי המניות בחברה הוא עד גובה השקעתם. לעומת זאת, עצמאי הנוטל סיכון מעבר לגובה השקעתו וזאת בשל חובות שעלולים להיווצר במהלך הפעילות העסקית השוטפת. 

המשמעות של ההפרדה מבחינה משפטית היא שחברה בע"מ, שנרשמה כדין ברשם החברות, הינה אישיות משפטית נפרדת, כלומר במקרה שבו החברה חדלת פירעון אין בעלי המניות נושאים באחריות לנושים ולרשויות המס. לעומת זאת, עצמאי במקרה של חדלות פירעון נושא במלוא האחריות וחשוף לתביעות בשל כך.

מיתוג הפעילות העסקית – איגוד הפעילות העסקית כחברה בע"מ מייצר לחברה ערך תדמיתי רב בשוק. הקמת חברה בע"מ מקנה מימד אחריות ורצינות לניהול הפעילות העסקית, וזאת לאור מחויבותה הרגולטוריות של החברה בע"מ המגבירה את מהימנות הפעילות העסקית המאוגדת.

עלויות פתיחת חברה נמוכות יחסית - לניהול פעילות עסקית במבנה של חברה בע"מ ישנן מספר הוצאות ייחודיות חד-פעמיות בייסוד החברה וכן הוצאות קבועות כדוגמת אגרת רשם החברות וכן עלות ניהול ספרים חודשית גבוה יותר מזו של עצמאי. עם זאת, לאור היתרונות הרבים שבפתיחת חברה בע"מ והעובדה שמרבית הוצאות אלו מוכרות לצרכי מס הרי שאין מדובר בעלויות המכבידות במיוחד על הפעילות העסקית, לבטח בעת שנת פעילות עסקית מוצלחת.

 

תהליך פתיחת חברה בע"מ

איך פותחים תיק במס הכנסה?

איך מקימים חברה בע"מ?

תהליך רישום חברה אינו תהליך מורכב והינו מבוצע על מול "רשם החברות" – יחידה של משרד המשפטים. 

לצורך פתיחת החברה נדרש לספק לרשם את המסמכים הבאים:

טופס בקשת רישום חברה – טופס זה כולל את הפרטים העיקריים של החברה העתידה לקום, כדוגמת כתובת החברה, מטרותיה, מבנה ההון של החברה, והגבלתה במניות. על הפרטים בטופס להיות תואמים לתקנון החברה. 

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה – טופס זה כולל פרטים ליצירת קשר ושלוש חלופות שונות לשם החברה למקרה בו השם הנבחר לא יאושר מסיבה כלשהי על ידי רשם החברות.

תקנון חברה – תקנון החברה כולל את שמה, מטרותיה, פרטים בדבר ההון הרשום והמוקצה של החברה לבעלי מניותיה, פרטים בדבר הגבלת אחריות, פרטי בעלי המניות. כמו כן, התקנון כולל קביעת הוראות לניהול בעלי המניות והדירקטורים וקיומן של אסיפת בעלי מניות. הוראות אלו הינן כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

הצהרת דירקטורים ראשונים – הצהרה זו כוללת את התחייבותם של הדירקטורים בעת היווסדות החברה  להצהיר כי הם כשירים לכהן בתפקיד זה. חשוב לציין כי על חברה למנות לפחות דירקטור אחד.

הצהרת בעלי מניות – הצהרה זו כוללת את התחייבותם של בעלי המניות בעת היווסדות החברה  להצהיר כי הם כשירים להחזיק במניות החברה בע"מ. במידה ומדובר בבעל מניות אחד שחתם על בקשת הרישום לחברה, הרי שאין צורך בהגשת בקשה נוספת. 

אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה – תשומת הלב כי הפרטים באסמכתא זהים ליתר הפרטים של החברה שתוארו במסמכי הרישום.

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2020.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

איך פותחים עסק ברשויות המס?

איך לפתוח תיק במס הכנסה 

פתיחת חברה בעמ | הקמת חברה בעמ 

פתיחת תיק במס הכנסה | פתיחת תיק לעוסק פטור | פתיחת תיק לעוסק מורשה

 

סרטונים מומלצים

 

 

 

פתיחת עסק 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...