תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

פתיחת חברה בע

מדוע פותחים חברה בע"מ?

מהו מספר האנשים שיכולים להתאגד כחברה?

איך מחולקת השליטה?

מה היתרונות של חברה בע"מ?

  

המטרה הבסיסית של חברה היא איגוד הפעילות העסקית תחת ישות משפטית נפרדת. חברה בע"מ יכולה להתאגד על ידי אדם יחיד או עד 50 אנשים שונים. השליטה בחברה על ידי בעליה מבוצעת באמצעות חלוקת הבעלות בחברה ליחידות המכונות "מניות". חלקו של כל מחזיק במניות החברה משקף את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.

 

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ (בערבון מוגבל) היא חברה שאחריותם של בעליה (בעלי המניות) על חובות החברה מוגבלת לסכום שאותו שילמו עבור מניותיהם. בחברה בע"מ, חובות החברה אינם מיוחסים לבעלי מניותיה אלא לחברה עצמה ובעלי החברה אינם אחראים לחובות החברה.

למהלך זה השלכות רבות על אופיו של העסק המנוהל ומקנה לשיטת התאגדות זו יתרונות לא מבוטלים. אם כן, מטרת מאמר זה לעסוק בתיאור התהליך החוקי של פתיחת חברה בע"מ וכן למנות את יתרונותיה המרכזיים. 

 

הזכות להתאגדות

לכל אדם יש זכות להתארגן ולהתאגד עם אנשים נוספים כדי להשיג מטרות משותפות, ביניהן מטרות כלכליות כדוגמת פעילות עסקית לטובת השגת רווח. לפיכך, לכל אדם פרטי או תאגיד יש את הזכות להתאגד במבנה של חברה, וזאת גם אם מדובר בחברה בה יהיה בעל מניות אחד, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור. זכות זו מעוגנת בחוק החברות, התשנ"ט – 1999. 

 

יתרונותיה של פתיחת חברה בע"מ

חשוב לדעת כי ישנן דרכים נוספות להתאגד מעבר לחברה בע"מ, כדוגמת עוסק עצמאי מורשה או פטור, שותפות, איגוד מקרקעין וכיוצא בזה. לצורך ההבנה מהו המבנה המשפטי העדיף לפעילות העסקית יש להתייחס לפרמטרים שונים כדוגמת צפי מחזור ההכנסה, מידת הפעילות של החברה, ההשקעה הנדרשת להצלחת הפעילות, הון ומשאבים פיננסיים לניהולה של הפעילות, מיקומה הגיאוגרפי של הפעילות העסקית וכן היבטי תכנון מיסוי הפעילות באופן האופטימלי.

על פי רוב, התייחסות לפרמטרים אלו מובילה לבחירה המקובלת של ניהול הפעילות העסקית באופן המיטבי ביותר באמצעות פתיחת חברה בע"מ, וזאת לאור היתרונות הרבים בהיבטים מיסויים, משפטיים ועסקיים הטמונים במבנה משפטי זה.

 

להלן היתרונות המיסוי העיקריים של חברה בע"מ: 

מהן היתרונות של חברה בע"מ?

שיעורי מס הכנסה נמוכים – שיעור מס ההכנסה של חברה נמוכים יותר מיחיד הפועל כעצמאי. שיעור המס של עצמאי הינם מדורגים ומגיעים עד ל-47% מיסוי בהכנסה של מעל 640,000 ₪. לעומתו, חברה בע"מ נהנית משיטת מיסוי המכונה "מיסוי דו-שלבי". בשיטה זו הכנסות החברה ממוסות, כשמה כן היא בשני שלבים. בשלב הראשון, החברה ממוסה במס חברות על ההכנסה השנתית של החברה. שיעור מס זה עומד על 24% בשנת 2017 ו-23% בשנת 2018 והילך. בשלב השני, החברה ממוסה במס על הדיבידנד המחולק (וגם זה פטור במקרים מסוימים) בשיעור של 25% או 30% במקרה ובמדובר בבעל מניות מהותי. מכאן, ששיעור המס האפקטיבי בשנת 2019 לבעל מניות מהותי (לצורך העניין יחיד המחזיק בחברה) עומד על 46%. 

לשיטת "המיסוי הדו-שלבי" שני יתרונות משמעותיים:

הראשון -  הפחתת שיעור המס על הכנסות גבוהות ביחס לעצמאי, כפי שראינו בדוגמא, חיסכון של 4% בשיעור המס.

השני - דחיית תשלום המס, דהיינו המס המשולם בגין הדיבידנד רק בעת חלוקתו, כלומר, במידה ורווחים אלו אינם מחולקים הם יכולים להוות עבור החברה הון להשקעה בפעילותה או בפעילויות עסקיות אחרות ומכאן לייצר תשואה נוספת על הכסף טרם תשלום המס. 

הפחתת תשלום דמי ביטוח לאומי – חברה בע"מ מחויבת בתשלומי ביטוח לאומי בגין המשכורות שתשלם החברה לעובדיה בלבד, קרי משיכת דיבידנד לבעלי המניות לא תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי. לעומתה, העוסק המורשה מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין כל הכנסותיו, מכאן שחברה בע"מ משלמת תשלום דמי ביטוח לאומי נמוכים יותר בגין הכנסותיה. 

פטור ממס בגין חלוקת דיבידנד בין חברתי – במידה ודיבידנד מחולק בין חברות, למשל חברת בת מחלקת דיבידנד לחברת האם, שהרי הדיבידנד פטור מתשלום מס בגינו. ההיגיון שבפטור זה הינו לשמר את היתרון שבדחיית תשלומי המס (הכוונה לשלב השני בלבד) לצורך השקעת הרווחים בחברה או בחברות אחרות. 

פיצויי פיטורין – במידה ובעל מניות מתפטר מהחברה שלו פיצויי הפיטורין משולמים בפטור במס.

נסכם ונאמר כי באופן עקרוני לחברה שאינה מחלקת רווחים, שיעור המס מטיבים עמה החל מהכנסה שנתית של כ- 300 אלף ₪, ואילו עבור חברה שמחלקת רווחים, שיעור המס מטיבים עמה החל מהכנסה של 800 אלף ₪. 

 

להלן היתרונות המשפטיים והעסקיים העיקריים של חברה בע"מ:

מהן היתרונות המשפטיים של חברה בע"מ?

פתיחת חברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת – מבנה ההתאגדות של חברה בע"מ נהנה מהיתרון המובהק של "עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת", קרי ישנה הפרדה כלכלית ומשפטית לבעלי המניות בחברה וזאת מלבד למצבים קיצוניים. 

המשמעות של ההפרדה הכלכלית היא שהסיכון של בעלי המניות בחברה הוא עד גובה השקעתם. לעומת זאת, עצמאי הנוטל סיכון מעבר לגובה השקעתו וזאת בשל חובות שעלולים להיווצר במהלך הפעילות העסקית השוטפת. 

המשמעות של ההפרדה מבחינה משפטית היא שחברה בע"מ, שנרשמה כדין ברשם החברות, הינה אישיות משפטית נפרדת, כלומר במקרה שבו החברה חדלת פירעון אין בעלי המניות נושאים באחריות לנושים ולרשויות המס. לעומת זאת, עצמאי במקרה של חדלות פירעון נושא במלוא האחריות וחשוף לתביעות בשל כך.

מיתוג הפעילות העסקית – איגוד הפעילות העסקית כחברה בע"מ מייצר לחברה ערך תדמיתי רב בשוק. הקמת חברה בע"מ מקנה מימד אחריות ורצינות לניהול הפעילות העסקית, וזאת לאור מחויבותה הרגולטוריות של החברה בע"מ המגבירה את מהימנות הפעילות העסקית המאוגדת.

עלויות פתיחת חברה נמוכות יחסית - לניהול פעילות עסקית במבנה של חברה בע"מ ישנן מספר הוצאות ייחודיות חד-פעמיות בייסוד החברה וכן הוצאות קבועות כדוגמת אגרת רשם החברות וכן עלות ניהול ספרים חודשית גבוה יותר מזו של עצמאי. עם זאת, לאור היתרונות הרבים שבפתיחת חברה בע"מ והעובדה שמרבית הוצאות אלו מוכרות לצרכי מס הרי שאין מדובר בעלויות המכבידות במיוחד על הפעילות העסקית, לבטח בעת שנת פעילות עסקית מוצלחת.

 

תהליך פתיחת חברה בע"מ

איך פותחים תיק במס הכנסה?

איך מקימים חברה בע"מ?

תהליך רישום חברה אינו תהליך מורכב והינו מבוצע על מול "רשם החברות" – יחידה של משרד המשפטים. 

לצורך פתיחת החברה נדרש לספק לרשם את המסמכים הבאים:

טופס בקשת רישום חברה – טופס זה כולל את הפרטים העיקריים של החברה העתידה לקום, כדוגמת כתובת החברה, מטרותיה, מבנה ההון של החברה, והגבלתה במניות. על הפרטים בטופס להיות תואמים לתקנון החברה. 

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה – טופס זה כולל פרטים ליצירת קשר ושלוש חלופות שונות לשם החברה למקרה בו השם הנבחר לא יאושר מסיבה כלשהי על ידי רשם החברות.

תקנון חברה – תקנון החברה כולל את שמה, מטרותיה, פרטים בדבר ההון הרשום והמוקצה של החברה לבעלי מניותיה, פרטים בדבר הגבלת אחריות, פרטי בעלי המניות. כמו כן, התקנון כולל קביעת הוראות לניהול בעלי המניות והדירקטורים וקיומן של אסיפת בעלי מניות. הוראות אלו הינן כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

הצהרת דירקטורים ראשונים – הצהרה זו כוללת את התחייבותם של הדירקטורים בעת היווסדות החברה  להצהיר כי הם כשירים לכהן בתפקיד זה. חשוב לציין כי על חברה למנות לפחות דירקטור אחד.

הצהרת בעלי מניות – הצהרה זו כוללת את התחייבותם של בעלי המניות בעת היווסדות החברה  להצהיר כי הם כשירים להחזיק במניות החברה בע"מ. במידה ומדובר בבעל מניות אחד שחתם על בקשת הרישום לחברה, הרי שאין צורך בהגשת בקשה נוספת. 

אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה – תשומת הלב כי הפרטים באסמכתא זהים ליתר הפרטים של החברה שתוארו במסמכי הרישום.

 

פתיחת חברה

פתיחת חברה יש לבצע מספר פעולות בשלושה שלבים. אחת מההחלטות שיש לקבל היא על זהות הישות המוקמת מאחר  וקיימות 3 ישויות לבחירה: חברה בע"מ, עוסק מורשה ועוסק פטור. ההחלטה נעשית על פי שיקולים שונים ובהם: היקף הפעילות, צרכי בעל העסק, טעמו, רצונותיו ועוד. ניהול חשבונאי של החברה חייב  להיות מקצועי מאחר ומדובר בעסקים עם מחזורים גדולים ופעילות מורכבת. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת תוכנה מתאימה לניהול חברות בע"מ.

פתיחת חברה בסיוע נותני שירות מקצועיים

 פתיחת חברה חייבת להיעשות בעזרת מומחים שונים. לחברה יש מספר יתרונות חשובים. למעשה, היא ישות משפטית העומדת בפני עצמה ובעליה נרשמים כבעלי המניות. במידה ויש בעל מניות יחיד  הוא זה שקובע את סדר התנהלות חברתו. הוא יכול להכניס שותפים נוספים ולהקצות להם מניות, יכול לסחור במניות, למכור אותן ועוד. עם ההקמה מייסדים תקנון חברה אשר מוגדרים בו אלמנטים שונים דוגמת: שם החברה, מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות, מידע על הגבלת אחריות של בעלי המניות, זכויותיהם וחובותיהם, אופי ניהול החברה ומידע רלוונטי חשוב אחר. מדובר על ישות המספקת אחריות מוגבלת לבעלי המניות. במקרה והיא נקלעת לקשיים ומתמוטטת אזי הנושים אינם יכולים לקבל חובותיהם מבעל המניות אלא רק את הסכומים או הנכסים הרשומים על שמה. עובדה זאת נלקחת בחשבון על ידי היזם המחליט על פתיחת חברה חדשה. היא מהווה מבחינתו שיקול חשוב מאוד.

רישום

יש צורך לרשום את החברה ברשם החברות וכדאי להיעזר בעורכי דין המתמחים בתחום. הם יכולים לייעץ, לספק הסברים, ללוות כל בעל עסק חדש כוותיק ואף לייצג מול הרשויות. מנהל החשבונות מנהל את הפעילות החשבונאית ורואה חשבון חותם על המאזנים. כל אחד מייעץ בתחומו.

 

פתיחת חברה חדשה בעזרת שירותי תוכנה מקצועית

מומלץ להיעזר בחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. היא בעלת תשתית מתאימה הכוללת בין היתר, אספקת תוכנה מותאמת לעבודה מקוונת ויעילה. בעזרתה מוציאים חשבונות מס, קבלות, דוחות שונים החיוניים לקבל תמונת מצב של העסק, דוחות להתחשבנות עם רשויות מע"מ ומס הכנסה וכדומה. הניהול המקוום מסייע וחוסך זמן, מאמץ וטורח.

 

מעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ

פתיחת חברה בע"מ נעשית בשלושה שלבים כאשר הרישום שלה הינו האחרון. קודמים לה החלטות על אפיון העסק, וכן, הכנת תכנית עסקית מתאימה לו. היות ומדובר, לרוב, על עסק בעל פעילות כלכלית מסועפת ועם מחזורים גדולים הרי שיש להיעזר בשלל מומחים הבקיאים בתחום. בנוסף, להשתמש בתוכנת ניהול חשבונות מקצועית ויעילה. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת תוכנות כאלו לכל סוג עסק קיים.

 

פתיחת חברה בע"מ בעזרת עורכי דין ורואי חשבון

פתיחת חברה בע"מ נעשית זמן קצר לפני התחלת פעילותה. חברה בע"מ בהגדרתה הינה ישות משפטית העומדת בפני עצמה. בעליה מקבלים מניות ועל פי כמותן מוגדרת גודל אחזקתם בה. אם יש בעל מניות יחיד  הוא קובע את סדר התנהלות חברתו. הוא יכול לצרף שותפים נוספים תמורת כסף או בחינם ולהקצות להם מניות, הוא יכול לסחור במניות כרצונו ועוד. יש צורך להקים תקנון חברה אשר מוגדרים בו אלמנטים שונים דוגמת: שמה, מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות, מידע על הגבלת אחריות של בעלי המניות, זכויותיהם וחובותיהם, אופי ניהולה ועוד. אחד היתרונות המובהקים הוא באספקת אחריות מוגבלת לבעלי המניות כאשר היא נקלעת לקשיים ומתמוטטת. או אז, הנושים אינם יכולים לקבל חובותיהם מבעל המניות אלא רק את הכספים או הנכסים הרשומים על שמה. רבים בוחרים בהקמת חברה בגלל השיקול החשוב הנ"ל.

רישום ברשם החברות

כדי לבצע את הרישום מומלץ להיעזר בעורכי דין, רואי חשבון ו/או מומחים אחרים. הם יכולים גם להכין תכנית עסקית, לייעץ, ללוות כל בעל חברה או שותפים בה ולייצג מול הרשויות. שכירת שירותי מנהל החשבונות חשובה לניהול הפעילות החשבונאית ואילו רואה חשבון מבקר אותה, בודק וחותם על המאזנים. כל אחד יתרום מהכשרתו וממומחיותו.

 

רישום חברה חדשה עושים בליווי מקצוענים

מומלץ להיעזר בחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. ברשותה תוכנה מותאמת ויעילה. ניתן  להנפיק באמצעותה  שלל מסמכים נדרשים ובכלל זה חשבוניות מס, וקבלות הנחתמות דיגיטלית ומוכרות על ידי הרשויות. בנוסף תעודות משלוח, הזמנות שירות, ודוחות אחרים. כל אלו מסונכרנים ביניהם והתוצאה היא אפס טעויות. כל החומר נשלח בצורה מקוונת למיועדים לקבלו.

 

רישום חברה חדשה

רישום חברה חדשה נדרש מיד לאחר הקמתה ולפני התחלת פעילותה. חברה היא גוף משפטי העומד בפני עצמו. המקימים אותה מקבלים לרשותם מניות שלה ורבים מקימים אותה בגלל מספר יתרונות. בעת רישומה יש חובה להיעזר בשירותי מומחים דוגמת עורכי דין, רואי חשבון וכדומה. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת שירותי תוכנת הנהלת חשבונות ושירותי ניהול חשבונות לחברות בע"מ וכדאי לקבל אצלה מידע וייעוץ.

 

רישום חברה חדשה – על פי סדר נדרש

רישום חברה חדשה חייב להיערך בסדר מסוים על פי החוק והשלב הראשון הוא ייסודה. יש לייסד תקנון חברה אשר בו נקבעים ונרשמים שם החברה, מטרותיה, פרטים על הון המניות, מידע על הגבלת אחריות של הבעלים, זכויות וחובות שלהם, אופי ניהול החברה ומידע חשוב אחר. יש צורך לרשום אותה ברשם  החברות ולקבל מספר חברה. רק לאחר מכן, יש לרשום אותה ברשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. את כל הפעולות הללו יכול לעשות עורך דין המתמחה בתחום. יכול להקימה גם בעל מניות יחיד הקובע את צורת וסדר ההתנהלות בה. הוא יכול לסחור במניותיו, למכור ולהקצות אותן לשותפים נוספים ועוד. רבים מקימים חברה בגלל היתרון הגלום בה, ובעיקר כאשר מתפתחים בה משברים כלכליים. במקרים אלו, הנושים אינם יכולים לדרוש חובם מבעלי המניות אלא רק את הכספים והנכסים הנמצאים בה. כך, למעשה בעלי המניות, לרוב, מוגנים. יש יתרונות נוספים שבחלקם הינם חשבונאיים וכלכליים ואחרים תדמיתיים.

הוצאות

הקמת ורישום חברה כרוך בהוצאות שונות שחלקן הינו תמורת אגרות לרשויות ואחרות עמלות ליועצים העוסקים בכך.  הוצאה חשובה היא עבור הכנת תכנית עסקית אשר מספקת תמונת מצב טובה על ההתנהלות הפיננסית והכלכלית הנדרשת.

 

הקמת חברה חדשה בעזרת שירותים מקצועיים

מומלץ לקבל שירותים מקצועיים מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. השירותים המקיפים ניתנים בצמוד ועם יחס אישי ותורמים לשקט נפשי רב בעת ההתנהלות הכללית של העסק ומול רשויות המס. התוכנה מנפקת חשבוניות מס, קבלות, תעודות משלוח, הזמנות שירות ומסמכים חשובים אחרים כולל דו"חות שוטפים. אנשי המקצוע מנתחים את כולם ומרכזים אותם לעבודה מול נציגי רשויות המס וכדומה.

 

 

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך 

המידע במאמרים זמין חינם ללא הגבלת זמן

 

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

איך פותחים עסק ברשויות המס?

איך לפתוח תיק במס הכנסה 

פתיחת תיק במס הכנסה | פתיחת תיק לעוסק פטור | פתיחת תיק לעוסק מורשה

 

סרטונים מומלצים

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...