תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

דוח שנתי לעוסק מורשה - YPAY

מי חייב להגיש דוח שנתי?

במקרים אלו נצטרך להגיש דוח:
תושב ישראל שהגיע לגיל 18 בשנת המס.
בן זוג - שלא "בן זוג רשום" - שבדוח הצהיר שרוצה לדווח על הכנסותיו לבד.
תושב ישראל שטרם הגיע לגיל 18 אך הכנסתו החייבת (לשנת 2019) הינה בסכום של לפחות 81,570 ש"ח
תושב חוץ - שהפיק הכנסה חייבת בארץ
אדם שבשנת המס מכר מקרקעין או עשה פעולה כלשהי באיגוד (מס שבח) ולא שילם מס שבח או שפרסו לו את המס .

נאמן  -   ישנם כמה סוגים של נאמנות:

א. נאמן שמי שהסמיך אותו היה תושב ישראל/צוואה של תושב ישראל
ב. נאמן שהיה לו הכנסה/נכס בארץ

ג. נהנה שקיבל חלוקה מנאמן

 

מיהו נהנה?
תושב ישראל שמלאו לו לפחות 25 וכספי הנאמנות שקיבל מעל 500,000 ש"ח
ד. "בעל שליטה" בחברה "משלח יד זרה" או ב"בחברה זרה"
ה. כל אדם שעשה פעולה אשר חייבת בדיווח
ו. יחיד ששהה בשנת המס לפחות 183 ימים , או ששהה 30 יום בשנה זו וסה"כ בשנת המס הנוכחית ושנתיים קודם שהה לפחות 425 ימים.
ז. יחיד תושב ישראל שבמהלך 12 החודשים העביר לפחות 500,000 ש"ח לחו"ל.
ח.  מי שפקיד שומה - דורש ממנו להגיש דוח - אפילו אם אינו חייב לפי דרישות אלו.

האם ניתן לבקש גם פטור?
ניתן לבקש פטור במקרים אלו:
אם ההכנסות בשנת המס נובעות אך ורק ממקורות אלו ובתנאי כמובן שלא יעלו על התקרות הרשומות כאן - נוכל לבקש פטור מהגשת דוח שנתי:
1. משכורת -  אם נוכה מהם מס כחוק, וסכום ההשתכרות לא עלה על 651,000 ₪ בשנת 2019 (ניתן לאחד משכורות מכמה מעבידים).
2. דמי שכירות ששולם עליהם מס (10%) ובלבד שההכנסה מהם לא עלתה על 338,000 ש"ח לשנה
3. הכנסות חוץ (הכנסות שהופקו בחו"ל או הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה ישראלית הנסחרת בחו"ל)- הכנסה נקבע לה פטור ממס או שנוכה ממנה מלוא המס במקור ושסכומה לא עולה על 338,000 ש"ח.
4. הכנסות מריבית - אם סכום ההכנסה לא עולה על 645,000 ש"ח
5. הכנסה ממכירת ניר ערך בבורסה - אם ההכנסה ( מחזור מכירות) - אינו עולה על 2,530,000 ש"ח בשנת 2019.
6. הכנסה מקצבת חוץ – זה בעצם הכנסה מקצבה שמקבל ישראלי אבל מחו"ל – והמס עליה יחושב לפי סעיף 9ג לפקודה, שאינה עולה על 338,000 ש"ח
7. הכנסה נוספת – כל הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור הגבוה מ47% ( או אם נקבע בחוק מס נמוך יותר או באישור פקיד שומה בשיעור שאינו נמוך מ30% או הכנסה שאינה מעסק ומשלח יד)

מהם הסכומים שניתן בגינם פטור?
להלן הסכומים שניתנו בגינם פטור בשנת המס 2019
משכורת – עד 651,000 שח
משכירות – עד 338,000 ₪
הכנסות חוץ – עד 338,000 ₪
הכנסה מריבית – עד 645,000 ₪
הכנסה מניירות ערך – עד 2,530,000 ₪
הכנסות נוספת – עד 338,000 ₪

למרות כל הפטורים שהזכרתי אנו עדיין חייבים להגיש דוח באחד ממצבים אלו
הנישום הוא בעל שליטה בחברה
הכנסה כללה חלק שחייב במס בדין מענק פרישה/מענק עבודה/מענק עקב מוות והותר לצורך מס פריסה.
שכר ספורטאים
בני זוג שלא רשאים לדרוש דוח נפרד עבור כל אחד

מי שהחזיק באחד מאלו
א. חברה
ב. נכסי חוץ ששווים מעל 1,878,000 ₪
ג. חשבון בתאגיד חוץ בנקאי של למעלה 1,878,000 ₪
ד. מי שהוא או בן זוגו חייבים מס נוסף כאשר הכנסתם עולה על 641,880 ₪
ה. מי ששנה שעברה היה חייב מסיבה זו או אחרת להגיש דוח יהיה חייב גם השנה

יש עוד פטורים שכדאי לדעת
יחיד תושב ישראל שהכנסתו לא מעסק /עבודה/משלח יד לא עלתה על 17,496 ₪ יהיה פטור מהגשת דוח
תושב חוץ שהכנסתו הופקה/נצמחה בארץ יהיה פטור אם:
א. הפעילות בהם לא עלתה על 180 יום בשנת המס (לא חייב רצוף)
ב. משכורה קצבה ואנונה
ג . ריבית, דיבידנד ,דמי שכירות מכל נכס
מי שהתחייב להגיש דוח – חייב לכלול את כל ההכנסות

 

פטור לעולה חדש ותושב חוזר ותיק
תושב ישראל ותושב חוזר ותיק שהגיעו לאחר 1.1.07 יהיו פטורים מהגשת דוח במשך 10 שנים לגבי הכנסותיהם שהופקו בחו"ל.
תושב חוזר ותיק – אדם ששהה בחו"ל למעלה מעשר שנים ברציפות
לגבי חזרה בין השנים 2007-2009 נקבע הוראת שעה שלפיה יחשב גם תושב חוזר ותיק מי ששהה 5 שנים ברציפות בחו"ל.
גם לפקיד שומה יש סמכות להורות על הגשת דוח  ( גם אם אדם פטור מאחת מהסיבות)
יחיד שחייב להגיש דוח מקוון,
יחיד שהתחייב לאור כל מה שכתבנו להגיש דוח – נדרש להגישו "מקוון"  - דרך אינטרנט / ע"י מייצג דרך חיבור לאתר רשות המיסים.

אך גם כאן יש פטורים מדיווח מקוון
מי שהוא/בן זוגו הגיעו לגיל פרישה
אם לאחד מבני הזוג אין הכנסה העולה על 81,480 ₪ ויחד לא עולה על 162,960 ₪
(למרות כל זה מי שהוא/בן זוג בעל שליטה – חייב)

החזר מס
כל נישום שדורש החזר מס צריך למלא טופס בקשה להחזר מס (טופס 0135) – הטופס נמצא באתר רשות המיסים /פקיד שומה.


בני זוג/בן זוג רשום
בן זוג לפי מס הכנסה זה אדם שחי ומנהל משק בית משותף עם מי שנשוי לו
התיק במס הכנסה מתנהל על 2 בני הזוג, בני זוג רשאים לבחור מי יהיה מבחינתם כלפי מס "בן זוג רשום"
הם יכולים לבחור על הגשת 2 דוחות יחידים עבור שניהם או דוח מאוחד

כל שנת מס מתחילה ב1.1. עד 31.12 בכל שנה
דוחות על הכנסה מגישים בטופס שנקרא 1301  - או בדוח מקוון – באתר רשות המיסים – texes.gov.il , ניתן לקבל סיוע במוקד של רשות המיסים *4954 או 02-5656400  -
לאחר שידור הדוח, יש להדפיס 2 עותקים (יש ברקוד על כל עותק שמונפק מרשות המיסים) יש להגיש את אחד ההעתקים חתום למשרד השומה ולקבל אישור על הגשה

יש לצרף את הנספחים הבאים:
נספח א – אם היו הכנסות מעסק או משלח יד
נספח ב – אם היו הכנסה מרכוש
נספח ג – אם היו הכנסות ממכירת ני"ע
נספח ד' – אם היו הכנסות מחו"ל ( גם אם היה הפסד – ניתן לדרוש זיכוי)
טופס 6111 – נספח לדוח שנתי – כאן בעצם יהיה דוח רווח והפסד, מאזן ודוח התאמה למס

טופס מקוצר – בקשה להחזר מס: במקרים מסוימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר 0135

מהם המקרים?
א. לנישום אין הכנסות מחו"ל  - והוא לא חייב בהגשת דוח
ב. נישום שכן חייב בהגשת דוח אך כל הכנסותיו רק ממשכורת/ני"ע/ריבית /שכירות ולא דורש עליהם הוצאות מימון.

 

דוח ליחיד בעל עסק קטן
במקרים מסוימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר ליחיד בעל עסק קטן (טופס 0137)
יש לבצע זאת כאשר:
א.לנישום /בן זוג הכנסה רק מ: עסק, משלח יד, עבודה, קצבאות, מענק פרישה, או הכנסה משוק ההון מהן נוכה מס במקור בשיעור קבוע.
ב.מגיש הדוח/בן זוג  - בעל עסק קטן שהכנסות מעסק יחד עם ידיעה אישית לא עולות על 60,000 ₪
ג.לבן זוג שאינו בעל עסק קטן אין הכנסה  או שיש לו הכנסה שנוכה ממנה מס כדין.
ד.לנישום הכנסות משוק ההון שנוכה מהם מס כדין והן לא עולות מעבר ל 2,530,000 ₪.

מועד הגשת הדוח
מהו מועד הגשת הדוח?
עקרונית הדוח חייב להיות מוגש עד 30.4 בכל שנה
נישום שמנהל את חשבונותיו לפי שיטת חשבונאות כפולה יש לדווח עד 31.5 בכל שנה
יחיד החייב בדוח מקוון – ידווח עד 31.5
פקיד שומה רשאי להתיר לנישום להגיש במועד מאוחר יותר אם הניח דעתו כי סיבותיו של הנישום לדחייה מוצדקות.
האישור גם מותנה בכך שהנישום יגיש עד למועד החוקי דוח משוער על הכנסותיו וישלם את המס המגיע עד מועד זה.
מייצגים – מקבלים אורכות מרוכזות להגשות כל דוחותיהם.

הגשת הדוח
דוח ששודר דרך האינטרנט – יש לחתום עליו ולהגישו לפקיד השומה יחד עם כל נספחיו.

חישוב מס
איך מחושב המס?
יש לחבר את כל ההכנסות החייבות במס לסכום אחד וממנו מתחילים להפחית ניכויים
על כל הכנסה חייבת מופעלים שיעורי מס לפי פרק ז' למס הכנסה (משתנה לפי סוג ההכנסה)
מהמס המחושב נפחית זיכויים ונק' זיכוי – התוצאה שנקבל היא המס לתשלום – יתכן שהמס כולו/חלקו כבר שולם המהלך השנה וכעת נשלים את השאר ,כמו כן יתכן ונקבל זיכוי ממס – כי שילמנו במהלך השנה יותר.
מי שבחר חישוב נפרד – יחשב עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד, אך עדין חישוב יתרת המס  לתשלום/החזר מחושב עבור שניהם יחדיו

תשלום המס עם הגשת הדוח
אם בהתאם לדוח – הגענו למסקנה שאנו צריכים להוסיף תשלום – המס ישולם תוך 45 יום ממועד ההגשה ויצורף לו שובר תשלום, שאותו יש לשלם או בדואר או באינטרנט.

בקשה להחזר מס עם הגשת הדוח
אם לחילופים התוצאה הינה שאנו צריכים לקבל החזר עקב כך ששילמנו יתר מס במהלך השנה  נוכל לבקש החזר עד 6 שנים אחורה לדוגמא דוח לשנת מס 2013 ניתן להגיש בקשה להחזר עד 31.12.19
ביצוע ההחזר יהיה תוך 90 יום מיום הגשת הדוח או עד 31.7 בכל שנה לפי המאוחר.
פקיד שומה רשאי לעכב החזר עד מחצית מהסכום לפי מיטב השפיטה .

 הודעת שומה
שומה הינה קביעת מס לשנה כלשהי, אנו מגישים כל שנה דוח – כל עוד לא קבע פקיד שומה "שומה" אחרת שנצטרך לשלם

בקרת הדוח ע"י פקיד השומה
פקיד שומה רשאי תוך 4 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדוח לבדוק אותו לאשרו או לקבוע הכנסה אחרת שלמיטב הבנתו היינו חייבים  - אם יש לו טעמים סבירים להניח כי הדוח שהוגש אינו נכון,
כמובן לאחר דרישה זו יש הזדמנות לנישום להשמיע את טענותיו . יחד עם זאת רשאי פקיד שומה תוך חצי שנה מיום קבלת הדוח לתקן את השומה ולמרות התיקון עדין נראה את השומה כשומה עצמית
ורגילה וזה במקרים הבאים

 

להלן המקרים
טעות חשבונאית
הנישום היה חייב בניהול פנקסי חשבונות ולא ניהלם
פנקסי החשבונות לא קבילים הפסילה סופית ולא ניתן לערער עליהם
על ההפרש בין המס המגיע לפי השומה למס ששולם יוטל ריבית.
אם המס הינו יותר מ50% מהמס על פי דוח ( הפרש שנקרא "גרעון" ופקיד השומה מצא שזה תוצאה של מחדל יוטל על הנישום גם "קנס גרעון" בשווי 15% מסכום הגרעון.

אי הגשת דוח
אי הגשת דוח במועד ללא אישור של פקיד שומה גורר הטלת קנסות/כתב אישום שכן אי הגשת דוח הינה עבירה פלילית
פקיד שומה במקרה של אי הגשת דוח יכול גם לקבוע שומה לפי מיטב השפיטה – לקבוע הכנסה חייבת לפי דעתו

אתם מרגישים לבד? אנו נעזור לכם להגיש את הדו"ח... 

צרו קשר עמנו, אנו נלווה אתכם ונדריך אתכם עד למילוי הדו"ח במחיר אטרקטיבי ביותר . 
אנו במשרד רואה החשבון נשיא גולן ושות מציעים לכם דוח שנתי במחיר החל מ  1,200 ש"ח בתוספת מע"מ מע"מ בלבד!     

מיטב רו"ח ויועצי המס שלנו יערכו ויבקרו את הדוח שלכם, יש לנו את הניסיון ויש לנו את הכלים, הצטרפו אלינו עוד היום! צרו קשר בטלפון  03-5607767 או במייל Golan@GolanG.co.il

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY

כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם
חושב לפתוח חברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור? אם כן – אנחנו כאן בשבילך! במשרד רואי החשבון נשיא גולן ושות ממתינים לך אנשי מקצוע ותיקים המתמחים
בכל סוגי העסקים, אשר ישמחו להעניק לך שירותי פתיחת עסק – ללא עלות! בנוסף לכך, אנו נלווה אותך בכל שלבי ההקמה תוך מתן ייעוץ מקצועי צמוד, ונספק פתרונות
פיננסיים מקיפים גם בהמשך הדרך. כל זאת, על מנת שתוכל לפתוח ולנהל עסק רווחי ומצליח הפועל באופן יעיל, מאורגן וחוקי.
(ניתן ללקוחות הממשיכים במשרדנו בהנהלת חשבונות או בשירות דוח אישי בתשלום).

 

YPAY הפקת חשבונית בחינם
תוכנת YPAY מערכת הנהלת חשבונות מושלמת בשבילך!!! קלה לשימוש, ידידותית, וירוקה לסביבה. 

משרד רו"ח נשיא גולן ושות שנותן תמיכה שעוטפת אותך, ודואגת לעסקך ... לכל שאלה ולכל בעיה 
נסה את YPAY תוכנה המובילה בשוק והיא ניתנת בחינם, אז למה לשלם אם אפשר בחינם. 
ניתן להפיק בתוכנת YPAY את כל סוגי המסמכים : חשבונית מס , חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי וקבלה . 
כמו כן , לנהל את כל הלקוחות והגביה שלך על דף אחד, בקלות ובנוחות. 
​​הצטרפו עוד היום, ותיהנו כמו רבים אחרים ממערכת ששולחת חשבונית דיגיטלית חינם וקבלה חינם ללקוחות שלכם בקלות.

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...