תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

החזר מס לשכירים | החזר מס | נשיא גולן רואה חשבון | YPAY

החזר מס לשכירים

החזר מס  


איך מגישים החזר מס לשכירים?
איך מגישים החזר מס?
עבדתם אצל כמה מעסיקים? החלפתם מקום עבודה? הכנסתכם גבוהה מ 7,500 ש"ח ?
הפקדתם לקופת גמל או ביטוח חיים באופן עצמאי? 
קיבלתם אבטלה דמי לידה או מילואים?
סיימתם צבא או תואר? 
אם כן, כנראה שמגיע לכם החזר מס! 
YPAY 

אנו במשרד רואי החשבון נשיא גולן ושות', מציעים לכם בדיקת החזר מס !
כן שמעתם נכון, בחינם! משרדנו מעסיק רו"ח ויועצי מס מקצועיים ובעלי ניסיון. אנו נבדוק את זכאותכם ללא התחייבות. הצטרפו אלינו עוד היום התקשרו 03-5607767 או שילחו מייל Golan@GolanG.co.il 
* החזר המס ניתן להגיש עד 6 שנים מתום שנת המס האחרונה 


מאמר זה יעסוק בפירוט מקיף של הליך המיסוי ויספק הנחיות מעשיות כיצד להגיש דוח מס שנתי לצורך בקשת החזר המס.
מי חייב בדוח?
יחיד, תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. עם זאת, במקרים רבים ישנן אוכלוסיות הפטורות מהגשת דוח מס שנתי, ביניהן עובדים שכירים בעלי הכנסה מעבודה או מקצבה שאינה עולה על 803,520 ₪ בשנה.
מהם השלבים בהגשת הדוח?

מי חייב במס?
ההכנסות: תושב ישראל חייב במס על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או מחוצה לה, על פירוט המקורות המנויים בפקודת מס הכנסה, תוך כפיפות לאמנות למניעת כפל מס.

 מי פטור מהגשת דוח?
פטורים: סכומים המקטינים את ההכנסה בשל זכאות לפטור כדוגמת פטור לעיוור או נכה 100%.

מהן ההוצאות שיש לדווח עליהם?
הוצאות: סכומים שהוצאו במטרה להפיק הכנסה, לדוגמא: הוצאות לטובת השתלמויות, ימי עיון, רכישת ספרות מקצועית וכדומה.

מהם הקיזוזים שיש לדווח עליהם?
קיזוזים: סכומים המקטינים את ההכנסה בעקבות הפסד שנוצר בשנת המס או בשנים קודמות.

מהו שיעור המס בישראל?
שיעור המס: שיעור המס בישראל אינו אחיד אלא פרוגרסיבי, כלומר ככל שההכנסה גבוה יותר כך שיעור המס בגינה גבוה יותר. את ההכנסה החייבת כופלים במדרגות שיעורי המס כמפורט בפקודת מס הכנסה (סעיף 121). הכנסות בשיעורי מס מיוחדים יחושבו בנפרד.

מהם ניכויים אישיים?
ניכויים אישיים: סכומים המופחתים מההכנסה, למשל ניכוי בשל הפקדה לקופת גמל לקצבה.

מהם זיכויים ?
מהם נקודות זיכוי?
כמה שווה נקודת זיכוי?
זיכויים: זיכויים ונקודות זיכוי משמעותם הפחתה מסכום המס החייב. זיכויים רבים הניתנים בעיקר בדרך של נקודות זיכוי. שוויה של נקודת זיכוי אחת הוא 2,616 ₪ לשנה. סכום ההטבה בגין נקודות הזיכוי מחושב על ידי מכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשוויה של נקודת זיכוי אחת.

מהן מקדמות למס הכנסה?
מקדמות: הינם סכומים המשולמים במהלך שנת המס. אין לרשום סכומי מקדמות ששולמו במהלך שנת המס שכן סכומים אלו נכללים, באופן אוטומטי, בחישוב המס לתשלום או להחזר.

ניתן לראות בחישוב המובאים כיצד באים לידי ביטוי השלבים השונים בהליך המיסוי:
לאחר חישוב סכום המס נקזז מהסכום את נקודות הזיכוי והזיכויים האישיים – סכום זה הינו המס המגיע. בנוסף, יש להפחית מהמס המגיע מקדמות מס ששולמו במהלך השנה וכן ניכויי מס במקור שבוצעו עלי יד מעסיקים ומשלמים אחרים (ביטוח לאומי, קופות גמל וכדומה...).
במידה ונותר סכום חיובי זהו הסכום לתשלום, במידה ונותר סכום שלילי זהו הסכום אליו זכאים להחזר מס.

מתי נוצר הפרש מס?
סיבות שכיחות להיווצרות הפרשי מס
הפרשי מס יכולים להיווצר על ידי סיבות רבות כגון: מילוי לקוי או חסר בפרטים של טופס 101 על ידי העובד, עבודה אצל שני מעסיקים או יותר, עבודה אצל מעסיק בחלק מהשנה, קבלת תשלומי ביטוח לאומי, שינוי בסטטוס משפחתי, וכן עובד ששילם שלא דרך המעביד סכומים לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים.

מתי ניתן לממש את הזכאות?
מימוש זכאות
הבקשה למימוש זכאות תבוצע באמצעות הגשת דוח שנתי בתוך 6 שנים מתום שנת המס הנדרשת להחזר, כלומר בקשה להחזר מס משנת 2011 ניתן להגיש עד 31/12/2017. הדוח המיועד לכך הינו טופס 0135 – דוח שנתי מקוצר ליחיד שאינו חייב בדוח אך מבקש החזר מס. במידה ולמבקש ההחזר הייתה הכנסה מעסק, משבח, ניירות ערך שאינם סחירים, הכנסה מחו"ל, הכנסה של בעל שליטה והכנסה מנאמנות, לא ידווח באמצעות טופס זה.

הנחיות למילוי הדוח השנתי המקוצר לצורך החזרי מס (טופס 0135)
שדה 227, 228: פרטי חשבון בנק לסכום שיוחזר, יש לצרף צילום המחאה או מסמך אחר לשם אימות פרטי חשבון הבנק, לביצוע החזר המס.
פרטי בן זוג

מיהו בן הזוג הרשום?
שדה "בן זוג רשום": על פי החלטת בני הזוג, כל עוד הכנסת בן הזוג הרשום היא לפחות רבע מהכנסת בן זוגו. ההחלטה תקפה למשך חמש שנים. במידה ואין בן זוג רשום – ממלא הדוח הינו בן הזוג הרשום.

הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים
מהי ההכנסה שאינה חייבת בניהול ספרים?
שדה 150 או 170: הכנסה שאינה חייבת בניהול ספרים (סעיף 1) – יש לדווח את הכנסה שאינה ממשכורת לדוגמא: שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים, אם לא נדרשות הוצאות כנגד הכנסה זו. במידה ונדרשו הוצאות יש למלא דוח שנתי ליחיד (טופס 1301 ואת נספח א' לטופס).

האם צריך לדווח על תגמולי מילואים?
האם צריך לדווח על דמי לידה?
שדה 250 או 270: תקבולים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי (סעיף 2) – יש לדווח על תקבולים והחזרים חייבים במס ששולמו על ידי הביטוח לאומי, לדוגמא: דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת היריון, תגמולי מילואים וכדומה.


האם צריך לדווח על שכר עבודה?
איכן משיגים את ה 106?
באיזה שדה יש לרשום את ההכנסה?
שדה 158 או 172: משכורת ושכר עבודה (סעיף 3) – יש לדווח על התשלומים החייבים במס המופיע בטופס 106 (יש להעתיק מהטופס בדיוק את הסכומים המופיעים באותם סעיפים 158/172). בנוסף יש לדווח על תשלומי ביטוח לאומי ששולמו כעובד שכיר, ובמידה והיה לך בשנת המס יותר ממעסיק אחד, יש להגיש נספח לחישוב תשלומים עודפים לקרן השתלמות וקופת גמל (טופס 134).


האם יש הנחה בעבודה עם משמרות?
שדה 068 או 069: (סעיף 4) – עבודה במשמרות לעיתים מזכה בהנחת מס עבור הכנסה זו, על כן יש להעביר מטופס 106 תשלומים אלו לשדה.

מהן הקצבאות הפטורות?
שדה 258 או 272 או 209: קצבאות ומענקי פרישה חייבים ופטורים ממס (סעיף 5) –
קצבאות: יש לדווח על קצבה כמופיע בטופס 106. קצבאות פטורות ממס הינן קצבאות ממעסיק לשעבר, קופות גמל, קרן פנסיה, אובדן כושר עבודה וכן חלק מקצבה בגין אובדן כושר עבודה הפטור ממס.

מהו מענק פרישה?
מענקי פרישה: מענק פרישה יש לדווח כמופיע בטופס 161 ולצרף הטופס. יש לצרף על אישורי פריסה ופטור מפקיד שומה וכן אישור מקופות הגמל. מענק פרישה פטור ממס מהווה הסכום השווה למשכורת החודש האחרון, הנמוכה מהתקרה שנקבעה בחוק, בהכפלת מספר שנות העבודה. במקרה של מענק פרישה בגין פטירת העובד המענק פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה. מנהל רשות המסים רשאי להגדיל את סכום הפטור עד לסך של 150% משכרו האחרון של העובד, אך לא יותר מהתקרה שנקבעה בפקודה.

האם יש חובה לדווח על מענקי פרישה?
שדה 358 או 372: מענקי פרישה שנפרסו באישור פקיד שומה (סעיף 6) – יש לדווח על סכום מענקי הפרישה המתייחסים לשנת המס שניתן בגינן אישור לפריסה והתקבלו בפועל בשנים קודמות.

הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים
יש לדווח הכנסות מרכוש של בני הזוג להכנסה החייבת של בן הזוג בעל ההכנסה החייבת הגבוה היותר הנובעת מיגיעה אישית. במידה והרכוש היה שייך לאחד מבני הזוג שנה לפני הנישואין או רכוש שהתקבל בירושה, אין חובה לנהוג כך (אך יש למלא בנוסף את טופס 1301).

איכן יש לדווח הכנסות מחנות או משרד?
שדה 059: הכנסות מנכס בית (סעיף 7) – יש לדווח בשדה זה על הכנסות מהשכרת דירה או נכס מקרקעין שאינן פטורות. במידה וקיים פטור בגין יחיד המשכיר דירה לטובת מגורים, יחול פטור של עד ל-5,070 ₪ בחודש ויש לדווח על החלק שאינו פטור בלבד.

איכן יש לדווח הכנסות מהשכרת ציוד או קיצבה שאינה ממעביד?
שדה 167: הכנסות שאינן מיגיעה אישית (סעיף 8) – יש לדווח הכנסות הנובעות מרכוש אחר, כגון הכנסות מהשכרת ציוד והכנסה מקצבה שאינה ממעביד או מקופת גמל.

מהו טופס 867?
באיזה סעיפים מדווחים ריבית?
באיזה סעיף מדווחים על דיבידנד?
שדות 060, 067, 157, 141: ריבית ורווחים מניירות ערך (סעיפים 9-12) – יש לדווח הכנסה מריבית ודיבידנד מניירות ערך, החייבים בשיעורי מס של 15%, 20% או 25%, לפי העניין ובהתבסס על טופס 867 הניתן מהבנק או הגורם המשלם.
שדה 053: משיכה שלא כדין מקופת גמל / פדיון מניות הניתנות לפדיון (סעיף 13) – יש לדווח הכנסות החייבות בשיעורי מס של 35%, כגון: החלק החייב בשיעור מס זה במכירת מניות הניתנות לפדיון.

באיזה סעיף מדווחים על ריבית פיקדונות?
שדות 078, 126, 142: ריבית על פיקדונות ותוכניות חסכון (סעיפים 14-16) – יש לדווח הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון, כולל של ילדים עד גיל 18, החייבים בשיעורי מס של 15%, 20% או 25%, לפי העניין ובהתבסס על טופס 867 הניתן מהבנק או הגורם המשלם. יש לרשום את הסכומים טרם רישום פטור לבעלי הכנסות נמוכות ומבוגרים.
 
איכן מדווחים הכנסה מדירת מגורים ?
האם דירת מגורים חייבת במס?
מה גובה המס של דירת מגורים?
שדה 222: הכנסה משכר דירה למגורים (סעיף 17) –  יש לדווח על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל אשר משולם בגינה מס סופי בשיעור של 10%. יש לשלם את המס תוך 30 יום מתום שנת המס.

מהו הסכום החייב בגין זכיה בפרסים?
מהו הסכום הפטור בגין זכיה בפרסים?
שדה 227: הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים (סעיף 18) – יש לדווח את הסכום החייב של הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים בכל זכייה מעל 49,560 ₪. הפטור רלוונטי לכל זכייה בודדות וכל שקל מעל 49,560 ₪  מקטין את תקרת הפטור באותו סכום. כך למשל, עבור זכייה של 80,000 ₪ הסכום הפטור ממס הינו 19,120 ואילו היתרה החייבת במס הינה 60,880 ₪, להלן החישוב: . 

הכנסות ורווחים פטורים שאינם חייבים במס
מי פטור ממס?
מה גובה ההכנסות הפטורות של נכה?
שדה 109 או 309: הכנסות פטורות ממס (סעיף 19) – נכה בשיעור 100% וכן עיוור זכאים לפטור ממס על הכנסתם מיגיעה אישית עד לסכום של 614,400 ₪. אם ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור ושל נכה כאמור הייתה נמוכה מ-73,560 ₪, אזי הכנסתו מכלל המקורות, כולל הכנסה מיגיעה אישית, תהיה פטורה ממס עד לסכום של 72,960 ₪. יש לצרף לדוח את אישור פקיד השומה.
שדה 209: (סעיף 20) – יש לדווח את סך ההכנסות הפטורות בפירוט לסוג וסכום, כולל אלו שנרשמו בשדה  309 או 109.

רווח הון מניירות ערך סחירים
יש להיעזר ולצרף דוח 867 בגין ניירות ערך פיקדונות ודיבידנד.
שדה 054: (סעיף 21) – יש לדווח את מספר טופסי רווח ההון מניירות ערך סחירים בלבד (בדרך כלל יצורף טופס 1322 אחד בלבד).
שדה 256: (סעיף 22) – יש לדווח את סכום מחזורי המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים מטופס 1322, כמופיע בטופס 867.
שדה 166: (סעיף 23) – יש לדווח את יתרת הפסדי ההון מניירות ערך סחירים להעברה לשנים הבאות שלא קוזזו לשנת המס.

הוצאות וניכויים אישיים
האם תשלום בגין אובדן כושר מוכרת לצורכי מס?
באיזה שדה יש לדווח על אובדן כושר עבודה?
שדה 112 או 113: (סעיף 24) – יש לדווח על הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מעסק או משלח יד.
שדה 206 או 207: (סעיף 25) – יש לדווח על הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בעובד שכיר.
שדות 135 או 180, 268 או 269 (סעיפים 26 ו-45) – יש לדווח סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי", כאשר ניתן לפצל את הסכום בין ניכוי אישי או זיכוי אישי על פי תוצאת המס הנמוכה ביותר (יש לציין את החלוקה בעת הגשת הדוח). בנוסף, לעיתים ניתן לחלק את סכום התשלום גם בין בני הזוג. הזיכוי הינו בשיעור מס של 35% מגובה סכום התשלום. במידה ונבחרה האפשרות של דיווח תשלומי "עמית עצמאי" לניכוי, יינתן זיכוי ללא צורך בהגשת דוח נוסף על החלק שלא נוכה.

האם תשלום לביטוח לאומי זו הוצאה מוכרת?
איכן רושמים את תשלומי המס לביטוח לאומי?
שדה 030 או 089: תשלומים לביטוח לאומי (סעיף 27) – יש לדווח רק תשלומים עבור דמי ביטוח לאומי ששילמת כעצמאי או כגמלאי בלבד, כאשר אין לכלול תשלומי קנסות, הפרשי הצמדה, ריבית ומס בריאות. יש לצרף את אישור ביטוח לאומי בגין התשלומים.

מורכב לכם? בואו אלינו...
אנו במשרד רואי החשבון נשיא גולן ושות', מציעים לכם בדיקת החזר מס בחינם!
כן שמעתם נכון, בחינם! משרדנו מעסיק רו"ח ויועצי מס מקצועיים ובעלי ניסיון. אנו נבדוק את זכאותכם ללא התחייבות. הצטרפו אלינו עוד היום התקשרו 03-5607767 או שילחו מייל Golan@GolanG.co.il 

 

המדריך המלא לנקודות זיכוי
כמה שווה נקודת זיכוי אחת?
מי זכאי לנקודות זיכוי?
שדה 020 ו- 021: תושבי ישראל (סעיף 31 ו-32) – כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי שהן סכום שנתי של  5,886 ₪. בנוסף, אישה זכאית למחצית נקודה נוספת ובסה"כ 2.75 נקודות זיכוי שהן סכום שנתי של  7,194 ₪.
זיכוי לבני זוג נשואים עם ילדים (סעיף 33) – אישה נשואה או הנשואה לאלמן עם ילדים, זכאית לנקודות זיכוי נוספות בגין כל ילד, כמפורט:
מחצית נקודת זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו ובשנה בה מלאו לו 18.
שתי נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאה לו שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.
נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 6 ועד לשנת המס בה מלאו לו 17.
גבר נשוי או הנשוי לאלמנה זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדים שהם פעוטות, כמפורט:
נקודת זיכוי אחת בשנת לידת הפעוט ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.
שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר לידתו של הפעוט ובשנה שלאחריה.

שדה 026: משפחה חד הורית (סעיפים 33 ו-34) – יחיד שהוא הורה במשפחה חד הורית לילדים שטרם מלאו להם 19 שנים, זכאי לנקודת זיכוי אחת על עצם היותו "משפחה חד הורית", בתנאי שהוא אינו חי עם יחיד אחר (נדרש להצהיר זאת בדוח). בנוסף, זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדים הנמצאים בחזקתו, כמפורט:
מחצית נקודת זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו ובשנה בה מלאו לו 18.
שתי נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאה לו שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.
נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 6 ועד לשנת המס בה מלאו לו 17.

משפחה חד הורית שבה ילד/ים להורה אחד (סעיף 33 ו-34) – ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 ואחד מהוריו נפטר או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים, זכאי הורה לנקודות כ"משפחה חד הורית", וכן לנקודות זיכוי נוספות בגין כל אחד מילדיו הפעוטים, כמפורט:
נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.
שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידת הפעוט ובשנה שלאחריה.

שדה 029 או 129: השתתפות בכלכלת ילדים (סעיפים 33 ו-35) – הורה החי בנפרד ואחראי על כלכלת ילדיו שאינם סמוכים על שולחנו, זכאי לנקודת זיכוי שנתית אחת (בצירוף פסק הדין הרלוונטי לדוח). בנוסף, זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו הפעוטים שאינם סמוכים על שולחנו, כמפורט:
נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.
שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנה שלאחריה.

שדה 028 או 153: תשלום מזונות לבן זוג לשעבר (סעיף 36) – גרוש המשלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן זוג אחר, זכאי לנקודת זיכוי שנתית אחת בשל תשלום המזונות (בצירוף פסק הדין הרלוונטי לדוח).
שדה 023 או 131: זיכוי בעד ילד נטול יכולת (סעיף 37) – בשל כל ילד משותק, עיוור או מפגר וכן עבור ילד עד גיל 18 בעל לקות למידה חמורה (יש לצרף הפניית ועדת השמה לחינוך המיוחד טופס 116א) ישנה זכאות לנקודת זיכוי. הזכאים הינם הורי הילדים או בני זוגם, כאשר הורים גרושים/פרודים זכאים כל אחד מהם להטבה זו. במקרים מסוימים פקיד השומה יכול לדרוש מסמכים נוספים. בכל מקרה תקרת ההטבה לא תעלה על 169,000 ₪ בשנה.
שדה 295 או 296: עולה חדש ותושב חוזר (סעיפים 38 ו- 39) – עולה חדש ותושב חוזר כהגדרתם בסעיף 35 לפקודה זכאים להקלות במס במשך 42 החודשים הראשונים לעלייתם או חזרתם (מיום קבלת התעודה) לנקודות זיכוי כמפורט:

יום קבלת תעודת – 18 חודשים: 1/4 נקודת זיכוי חודשית.
18 חודשים – 30 חודשים: 1/6 נקודת זיכוי חודשית.
30 חודשים – 42 חודשי: 1/12 נקודת זיכוי חודשית.
יש לצרף תעודת עולה שלך או של בן זוגך וכן אישור לימודים, אישור שהייה בחול או אישור על שירות סדיר בצה"ל לצורך הקפאת הזכאות במידת הצורך.

שדה 024 או 124 ושדה 224 או 324: תאריך שחרור ומספר חודשי שירות סדיר (סעיף 40) הזיכוי ניתן כנגד הכנסה מיגיעה אישית החל מחודש שלאחר השחרור (נדרש לצרף תעודת שחרור). גובה הזיכוי תלוי באורך השירות והינו מוענק במשך 36 החודשים שלאחר השחרור, כמפורט:
מעל ל- 22 / 23 חודשי שירות לחיילת / חייל  – 18 חודשים: 1/6 נקודת זיכוי חודשית.
מתחת ל-  22 / 23 חודשי שירות לחיילת / חייל  – 18 חודשים: 1/6 נקודת זיכוי חודשית.
30 חודשים – 42 חודשי: 1/12 נקודת זיכוי חודשית.

שדה 181 או 182: נקודות זיכוי למסיימי לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע (סעיף 41) – יש לדווח את הנתון בטופס 119

המדריך המלא לניכויים וזיכויים אישיים
מהן ניכויים אישיים ?
מהם זיכויים אישיים?
מה ההבדל בין זיכוי לניכוי מס?
שדה 036 או 081: תשלומים לביטוח חיים (סעיף 41) – יש לדווח את תשלומי הפרמיות למרכיב הסיכון של ביטוח החיים, וכן הסכומים המפורטים בטופסי 106 מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה 081/036.
שדה 140 או 240: תשלומים לביטוח קצבת שאירים (סעיף 42) – יש לדווח את תשלומי ביטוח קצבת שאירים, וכן הסכומים המפורטים בטופסי 106 מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה 240/140.
שדה 045 או 086: תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ"עמית שכיר" (סעיף 43) – יש לדווח מטופסי 106 את סכום התשלומים לקצבה מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה 086/045.
שדה 268 או 269: תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ"עמית שכיר" (סעיף 44) – יש לדווח סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי".
שדה 132 או 232: זיכוי בעד החזקת קרוב במוסד (סעיף 46) – תשלום עבור מוסד מיוחד בעד החזקה של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או בעד ילד מפגר, הכולל סכומים בעד החזקה במוסד וטיפול רפואי על ידו (יש לצרף תעודה רפואית-טופס 127). הזיכוי שיינתן הינו בשיעור של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילמת העולה על 12.5% מהכנסתך החייבת (יש לצרף קבלות מקוריות). ההטבה מותנית בגובה הכנסה חייבת הנמוך מ-272,000 ₪ לנטול היכולת ובן זוגו או מ-170,000 ₪ לנטול יכולת ללא בן זוג. כמו כן, ניתן לדרוש זיכוי זה אם לא נדרשה נקודת זיכוי בגין זיכוי בעד ילד נטול יכולת.
שדה 037 או 237: זיכוי בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית (סעיף 47) – תרומה למוסד ציבורי מוכר עלי ידי רשות המיסים מעל 210 ₪ (יש לצרף קבלות מקוריות), מזכה בזיכוי של 35% מסכום התרומה אם התרומה לא עלתה על 30% מההכנסה החייבת (במידה וכן, היתרה מעל שיעור זה תותר בשלוש השנים הבאות) או החלק שעולה על תרומה של 9,350,000 ₪.
שדה 143 או 144: זיכוי בעד הוצאות להנצחת זכרו של חייל או שוטר שנספה במערכה ולזכרו של מי שנספה בפעולות איבה (סעיף 48) – זיכוי ממס בסכום של 30% מההוצאה למטרת הנצחת זכר בן משפחה (בן זוג, בן, אח, הורה, נכד, גיס או חתן).
שדה 139 או 183: הנחה במס לתושבי אילת (סעיף 49 ו- 50) – מקום המגורים הקבוע הוא באזור אילת, לפחות 12 חודשים רצופים (תושב חדש / עוזב יבוצע חישוב באופן יחסי), וההכנסה החייבת במס הופקה באילת או באזור חבל איילות מהמקורות הבאים: עבודה, משלח יד או עסק, אזי ישנה זכאות להנחה במס בשיעור של 10% מההכנסה החייבת, כאמור לעיל, עד לתקרה של 238,920 ₪. לצורך מימוש הזיכוי יש לקבל אישור מעיריית אילת על גבי טופס 1312א.
הנחה במס לתושבי ישובים מסוימים (סעיף 50) – מקום המגורים הקבוע ומרכז חיים ביישוב מזכה, לפחות 12 חודשים רצופים (תושב חדש / עוזב יבוצע חישוב באופן יחסי). בשנת המגורים הראשונה בלבד ביישוב יש להגיש דוח שנתי לצורך קבלת ההטבה. לצורך מימוש הזיכוי יש לקבל אישור מהמועצה המקומית על גבי טופס 1312א ולצרף לדוח השנתי או להעביר למעסיק. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס החייב בשל יגיעה אישית.
זיכוי לחייל המקבל תוספת רמת פעילות א – חייל המקבל משכורת הכוללת תוספת פעילות רמה א', לפחות שלושה חודשים רצופים, זכאי לזיכוי בשיעור של  5% ממשכורת תוספת הפעילות או מסכום של 160,560 ₪ לפי הנמוך. לא יינתן זיכוי חייל בנוסף לזיכוי תושב בשל אותה תקופה.

מחזור, מקדמות וניכויים במקור
מהו ניכוי מס במקור?
איכן רושמים את המקדמות ממס הכנסה?
מהו מחזור עסקאות?
שדה 294: (סעיף 51) – המחזור הינו סך התקבולים וההכנסות ואינו כולל מע"מ. יש לרשום את סך המחזור מהשכרה, מריבית ומהכנסות אחרות החייבות בשיעורי מס רגילים, כגון שכר סופרים ומרצים. אין לכלול הכנסות מעבודה ומקצבאות.
שדה 042: (סעיף 52) – יש לסכם מתוך טופסי 106 את סכום ניכויי המס במקור מהכנסות מעבודה ומקצבאות שנוכו ממך ומבן/בת הזוג.
שדה 043: (סעיף 53) – יש לסכם מתוך טופסי 867 ניכויי מס במקור מריבית, שההכנסות מהן נכללו בשדות 078, 126 ו- 142 ממך ומבן/בת הזוג ומילדיך שטרם מלאו להם 18.
שדה 040: (סעיף 54) – יש לסכם מתוך טופסי 806 (857) את ניכויי המס במקור שנוכו ממך ומבן/בת הזוג, בגין הכנסות ממשלמים אחרים.

חתימה, הגשה וחותמת
חתימה - דוח שאינו חתום אינו נחשב כדוח שהוגש שכן החתימה מצהירה על נכונות ומלאות הנתונים שנמסרו. הדוח יהא חתום ע"י בן הזוג הרשום ובן/בת זוגו (אחרת יירא כאילו ניתן ייפוי כוח מצד בן הזוג לבן הזוג הרשום). יש לציין אם נעזרת במסייע תמורת תשלום ולצרף את חתימתו. לאחר שהדוח מולא ונחתם יש להגישו באחד ממשרדי השומה בשני עותקים ולוודא קבלת חותמת "נתקבל" המשמשת כראייה להגשת הדוח.

נספח: ריכוז המסמכים שיש לצרף לדוח השנתי
א. אישורים על הכנסות:
1. על כל ההכנסות כולל ההכנסות של בן/בת הזוג.
2. טופס 106 – על הכנסות ממעסיק ומשלם קצבה.
3. טופסי 806 (857) – על הכנסות בגין משלמים אחרים (ביטוח לאומי, קופות גמל וכדומה...).
4. טופס 161 – על הכנסות בגין פרישה או פיטורים מעבודה בשנת המס.
5. טופס 867 – על הכנסות מריבית על פיקדונות ותכניות חסכון וכן על ריבית ורווחים מניירות ערך. האישור מונפק על ידי הבנק.
6. אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים ו/או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי.
 
אישורי זכאות להטבות מס:
1. טופס 119 - אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע.
2. אישור על תעודה רפואית (טופס 127) או תעודת עיוור לגבי ילד נטול יכולת.
3. אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוור או לנכה 100%.
4. אישורי מס שנתיים מקופות גמל וחברות ביטוח, לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי", לביטוח חיים או לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
5. אישור מהרשות המקומית לגבי תושבות בישוב מזכה.
6. תעודת עולה חדש או תושב חוזר.
7. תעודת שחרור משירות צבאי, לאומי או אזרחי.
8. אישור על ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד.
9. אישור על תרומות למוסד ציבורי מוכר.


צילום המחאה או מסמך אחר לשם אימות פרטי חשבון הבנק, לביצוע החזר המס.
מתקשים להגיש את הדוח? בואו אלינו...
אנו במשרד רואי החשבון נשיא גולן ושות', מציעים לכם בדיקת החזר מס בחינם!
כן שמעתם נכון, בחינם! משרדנו מעסיק רו"ח ויועצי מס מקצועיים ובעלי ניסיון. אנו נבדוק את זכאותכם ללא התחייבות. הצטרפו אלינו עוד היום התקשרו 03-5607767 או שילחו מייל Golan@GolanG.co.il 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

 

החזר מס | החזר מס לשכירים
דוח שנתי עוסק פטור 
דוח שנתי       

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

החזר מס לשכירים

 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...