תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

פנסיה חובה לעצמאיים - YPAY

מצב קיים

עד לשנת 2016 (כולל), עצמאי לא היה מחויב להפקיד לקופת גמל לקצבה ואינו זכאי לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
שיעורי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות (להלן: דמי ביטוח) של עצמאים בשנת 2016 היו כדלקמן:
"עובד עצמאי" בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.82%.
"עובד עצמאי" בשיעור המלא של דמי הביטוח – 16.23%.
מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.61%.
מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המלא של דמי הביטוח – 12%.
השיעור המופחת של דמי הביטוח חל על הכנסות שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (6,331ש"ח לחודש בשנת 2021).
השיעור המלא של דמי הביטוח חל על ההכנסות החל מ-60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (בשנת 2023– מסך 7122 ש"ח לחודש ועד 47,465 ש"ח לחודש).
 
מצב חדש
חוק ההסדרים קבע כי כל עצמאי בין גיל 21 לגיל 60 חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה (החוק אינו חל על מי שהגיע לגיל 55 ביום 1.1.2017, ועל מי שטרם חלפו ששה חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעצמאי לפי סעיף 52 לחוק מע"מ, התשל"ו-1975).
במידה ומדובר בעצמאי שהוא גם שכיר, החוק מחייב בהפקדה רק על ההפרש שבין הסכום שהוא מפקיד כשכיר לבין הסכום המרבי שבגינו יש חובת הפקדה כעצמאי, כמפורט להלן.
המחוקק קבע כי סכום ההכנסה החייבת בהפקדה יתבסס על השכר הממוצע במשק ( בשנת 2023- 11,870 ש"ח לחודש), כך שעצמאי יפקיד על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ( 71,220 ₪ לשנה בשנת 2023)- 4.45%. בנוסף, על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (סך של 71,220 ₪ לשנה ועד סך של 142,440 ₪ לשנה בשנת המס 2023)- 12.55%.
הכנסה חייבת בהפקדה מוגדרת בחוק כהכנסה לפי סעיף 2(1) לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כין דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה; לענין הגדרה זו, "ניכוי"- למעט ניכוי כמפורט להלן:
א. ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 או 47א לפקודה.
ב.ניכוי שהותר לפי סעיף 32 (14)(ב) לפקודה  

מידע חשוב: עצמאי שהוא גם שכיר - עליו לשכלל את סך ההפקדות לפנסיה יחדיו גם כשכיר וגם כעצמאי  . ואם כשכיר הופקד המינימום אזי אין צורך להפקיד כעצמאי .

מועד ההפקדה
תשלומים לקופת גמל לקצבה יהיו ברמה שנתית ויופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. חשוב לציין, כי הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה, לאחר תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים, לא תקנה לעצמאי זכויות שתחולתן למפרע ויראו אותם כתשלומים שהופקדו במועד הפקדתם בפועל. כלומר, העצמאי לא ייהנה מזכויות בגין אותם שנים שלא הפקיד לקופת גמל לקצבה.
 
אי הפקדת תשלומים
עצמאי שחלה עליו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה, ושהכנסתו החייבת בהפקדה, בשנת המס, עולה על סכום השווה ל- 12 פעמים שכר מינימום באותה שנת מס ( 71,220 ₪ בשנת המס 2023), ישלח לו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התראה ולפיה אם לא יפקיד את התשלומים כאמור, בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה, יוטל עליו קנס בסך של 500 ₪ (סכום הקנס יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן); ההתראה תישלח לאחר שקיבל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מידע מרשות המיסים בדבר חובת הפקדה וגובה ההכנסה החייבת בהפקדה של כל עצמאי.

דוגמאות ודגשים
1.   כאשר עצמאי הרוויח 5,000 ש"ח בחודש בין החודשים ינואר-נובמבר (סה"כ 55,000 ש"ח), ובחודש דצמבר הרוויח 40,000 ש"ח נוספים. מכיוון שההפקדה ברמה שנתית, יצטרך העצמאי להשלים עד לתום שנת המס (31.12) את ההפקדות לפי הכנסה שנתית חייבת של 95,000 ₪ .
2.  ההפקדה המקסימאלית של עצמאי תהיה עד גובה הכנסה חייבת של 142,440 ש"ח בשנת המס 2023.
3.  יש לשים לב, שאם לפי נתוני רשות המיסים, העצמאי לא הפקיד מספיק, הוא יקבל מכתב ויצטרך להשלים את ההפקדה תוך 90 ימים, אחרת יקבל קנס בסך של 500 ש"ח. לכן, יש להקפיד על חישוב ההכנסה החייבת בהפקדה עד לבדיקת רשות המיסים ולא יאוחר מתום 90 ימים ממועד קבלת המכתב המעיד על כך.

אבטלה לעצמאים
מדובר במצב שבו העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו או שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה.
התיקון המהותי בנושא זה נקבע בחוק ההסדרים, שקבע כי עצמאי במצב אבטלה יהיה רשאי למשוך תשלום מסוים מתוך הכספים שצבר בקופת הגמל לקצבה כדי שתהיה לו הכנסה בתקופה שבה הוא אינו עובד.
מרכיב חיסכון למצב אבטלה נקבע בחוק כסכום הנמוך מבין שני אלה:
א. שליש מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה.
ב.הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה  

תיקון שיעורי הביטוח
כדי להקל על ציבור העצמאים, הוחלט לתקן את שיעורי דמי ביטוח לאומי של "עובד עצמאי" (אין שינוי בשיעורי דמי ביטוח הבריאות ובשיעורי דמי הביטוח של עצמאי שאינו עונה להגדרה), כדלקמן:
1)   הוקטן חלק הביטוח הלאומי בשיעור המופחת בשיעור של 3.85%, משיעור של 6.72% לשיעור של 2.87%. כלומר, עם 3.1% דמי ביטוח בריאות יהיה השיעור המופחת החדש של העובד העצמאי 5.97% במקום 9.82%.
2)   הוגדל חלק הביטוח הלאומי בשיעור המלא בשיעור של 1.6%. כלומר, עם דמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% יהיה השיעור המלא החדש של העובד העצמאי 17.83% במקום 16.23%.

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

 

שירותים חשבונאיים 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי למס הכנסה 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים 

 

סרטונים מומלצים

 

 

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

 

 

 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...