תמונה של קוד פייסבוק

מרכז ידע

פנסיה חובה לעצמאיים - YPAY

חוק ההסדרים קבע כי כל עצמאי בין גיל 21 לגיל 60 חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה (החוק אינו חל על מי שהגיע לגיל 55 ביום 1.1.2017, ועל מי שטרם חלפו ששה חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעצמאי לפי סעיף 52 לחוק מע"מ, התשל"ו-1975). במידה ומדובר בעצמאי שהוא גם שכיר, החוק מחייב בהפקדה רק על ההפרש שבין הסכום שהוא מפקיד כשכיר לבין הסכום המרבי שבגינו יש חובת הפקדה כעצמאי, כמפורט להלן. המחוקק קבע כי סכום ההכנסה החייבת בהפקדה יתבסס על השכר הממוצע במשק ( בשנת 2022- 10551₪ לחודש), כך שעצמאי יפקיד על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ( 63.306 ₪ לשנה בשנת 2022)- 4.45%. בנוסף, על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (סך של 63.306 ₪ לשנה ועד סך של 126.612 ₪ לשנה בשנת המס 2022)- 12.55%. הכנסה חייבת בהפקדה מוגדרת בחוק כהכנסה לפי סעיף 2(1) לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כין דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה; לענין הגדרה זו, "ניכוי"- למעט ניכוי כמפורט להלן: א. ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 או 47א לפקודה. ב. ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה.

מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה - YPAY

אנו שמחים שבחרתם להשתמש בתוכנת YPAY. תוכנת הפקת חשבוניות מלאה באינטרנט בחינם . במערכת וואי פיי ישנו סעיף הגדרת הוצאות שאסור בשום אופן לדלג עליו. בסעיף זה יש לעבור הוצאה, הוצאה ולהבין מדוע היא הוגדרה לפי 100% מע"מ או לפי 2/3 מע"מ (66.6667% ). הגדרות אלו משתנות מעסק לעסק לפי אופיו וצרכיו. אנו נעבור כאן סעיף, סעיף וניתן דוגמאות לסעיפים מורכבים. בכל מקרה אנו - משרד רואה החשבון, נמצאים כאן תמיד בשבילכם לכל שאלה.

טפסים לרשויות המס - YPAY

טופס פתיחת תיק מע"מ, טופס יפוי כח למייצג, טופס בקשה לביטול קנס, טופס עדכון פרטי עוסק, טופס הודעה על אי פעילות זמנית, טופס סגירת עסק, טופס דוח תקופתי תכנוני מס, טופס פתיחת תיק מס הכנסה לחברה, טופס פתיחת תיק מס הכנסה ליחיד, טופס פתיחת תיק ניכויים למעסיק, טופס 101 כרטיס עובד, טופס בקשה לניכוי מס במקור, טופס להקטנה או ביטול מקדמות, טופס יפוי כח, טפסים ביטוח לאומי, טופס יפוי כח ביטוח לאומי, טופס תיקון מקדמות, טופס להפחתת קנסות, טופס בקשה לדמי לידה, טופס בקשה לאבטלה, טופס תביעת מילואים, טופס פגיעה בעבודה .

מסלולי מיסוי להכנסות שכירות מדירת מגורים - YPAY

קיימות מספר חלופות שהנישום צריך לבחור מביניהן את הכדאית לו ביותר. להלן החלופות: 1. המסלול הרגיל- הכנסה משכירות שמקורה בסעיף 2(6) לפקודה- מהווה הכנסה פאסיבית ששיעור המס התחילי עליה הוא 31%, המאפשרת דרישת ניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים. שיעור המס המינימלי של 31% יופחת ככל שמדובר בהכנסה שמגיעה לכדי עסק (יגיעה אישית- 2(1)) או אם מדובר ביחיד שעבר את גיל 60. 2. מס מחזור- שיעור מס קבוע של 10% ללא אפשרות לניכוי הוצאות. התנאים לקבלת המס המופחת: א. המשכיר הינו יחיד ולא חבר בני אדם. ב. הדירה משמשת למגורים בישראל.
טוען...