תמונה של קוד פייסבוק
\

דוח שנתי לעוסק מורשה - YPAY


דוח שנתי לעוסק מורשה מטרת כתבה זו לתמצת את עיקר הדיווחים השנתיים הנדרשים לעוסק המורשה. מי נדרש להירשם כעוסק מורשה? אדם יחיד, שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקים רגילים - נדרש להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית. במידה ומושכר נכס אחד עסקי או שניים, ולא קיימת פעילות עסקית נוספת כעוסק, רשאי העוסק לבקש להעביר את תשלון המע"מ על דמי השכירות לשוכר במידה והוא מסכים לכך. ​אם עיקר הכנסת העוסק ממשכורת, מגמלה או מקצבה, וניתן שירות (כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע״מ) לעוסק, למלכ״ר או למוסד כספי, אינו חייב ברישום כעוסק. המע״מ החל על השירות הניתן מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).

להמשך קריאה ->

פתיחת תיק במס הכנסה|פתיחת תיק לעוסק פטור|פתיחת תיק לעוסק מורשה


פתיחת תיק במס הכנסה איך פותחים תיק במס הכנסה? איך פותחים עסק? פתיחת עסק חדש או התחלת עיסוק במשלח יד כעצמאי הינה מהלך הדורש הודעה בכתב לפקיד השומה באזור העסק. יש לשלוח את ההודעה לפקיד השומה במועד תחילת העיסוק במשלח היד או מיום פתיחת העסק (למען הסר ספק, הכוונה ליום בו הותחלה פעילות מניבת ההכנסות מהעסק עצמו - " הכנסות פירותיות").

להמשך קריאה ->

פתיחת חברה בעמ|הקמת חברה בעמ|YPAY|רואה חשבון נשיא גולן


פתיחת חברה בעמ|הקמת חברה בעמ|YPAY|רואה חשבון נשיא גולן מדוע פותחים חברה בע"מ? מהו מספר האנשים שיכולים להתאגד כחברה? איך מחולקת השליטה? המטרה הבסיסית של חברה היא איגוד הפעילות העסקית תחת ישות משפטית נפרדת. חברה בע"מ יכולה להתאגד על ידי אדם יחיד או עד 50 אנשים שונים. השליטה בחברה על ידי בעליה מבוצעת באמצעות חלוקת הבעלות בחברה ליחידות המכונות "מניות". חלקו של כל מחזיק במניות החברה משקף את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.

להמשך קריאה ->